Tema 4 Osnovne komponente preventivnih programa u školama

RAZVOJ PROGRAMA

 • I Istraživanje

 • Ovo je prvi korak i sastoji se od ispitivanje ciljne populacije. Sadrži sledeće elemente:
  • Analiza situacije
  • Ispitivanje ciljne populacije
  • Ispitivanje stavova ciljne populacije o pušenju/ upotrebi alkohola/ problematičnoj upotrebi interneta
  • Ispitivanje faktora koji bi mogli uticati na program
  • Ispitivanje postojećih ljudskih i materijalnih resursa
  • Razvoj preventivnih programa mora da bude zasnovan na razumevanju procesa koji vode do razvoja problema, faktora rizika i protektivnih faktora
 • Neophodno je proceniti potrebe ciljne populacije
 • Potrebe se procenjuju korišćenjem indikatora:
  • Učestalost pušenja
  • Starost kada je probana prva cigareta
  • Učestalost upotrebe alkohola
  • Učestalost teškog epizodičnog opijanja
  • Starost prilikom prvog konzumiranja alkohola
  • učestalost problematične upotrebe interneta
  • Broj sati dnevno proveden u upotrebi telefona/ računara

I Istraživanjeprikupljanje podataka

 • Istraživanja na nivou škole
 • Podaci za celu zajednicu iz instituta za javno zdravlje

Napomena:

Ukoliko se podaci dobijaju putem istraživanja u školi, istraživanje bi trebalo da bude dobro dizajnirano, uz adekvatan uzorak ciljne populacije ili ako je moguće ispitivanje cele ciljne populacije. Savetuje se upotreba prethodno validiranih upitnika, koji su već korišćeni na vašem jeziku, kao što su upitnici razvijeni od strane Svetske zdravstvene organizacije ili Instituta za javno zdravlje.

II Odluka o metodu koji će biti korišćen

 • bihejvioralne
 • Zasnovane na politikama
 • Intervencije u okruženju
 • Edukativne
 • Zasnovane na organizacionoj promeni

III Razvoj edukativnih materijalakoraci

 • Priprema
 • Dizajn
 • Plan diseminacije

IV Edukacija nastavnika

 • Učešće nastavnika bi trebalo da bude dobrovoljno.
 • Njihove kompetencije bi trebalo da budu procenjene i unapređene.
 • Nastavnici bi trebalo da budu uzori.

V Evaluacija

 • Fleksibilan
 • Stabilan
 • Pouzdan
 • Čest
 • Šta bi trebalo da program postigne
 • Kako je primenjen
 • Šta je urađeno
 • Koji su rezultati
 • Procese (zadatke, koja je ciljan populacija, koji su iskorišćeni resursi)
 • Ishode (šta je postignuto)

VI Diseminacija i strategije komunikacije

 • Rekreativne aktivnosti i kulturni događaji mogu biti organizovani da bi se obezbedio kontakt sa zajednicom
 • Mediji bi trebalo da budu uključeni u dizajn, promociju programa, ali i tokom celog perioda sprovođenja programa
 • Program bi trebalo da bude diseminovan kroz organizacije i udruženja nastavika, sindikate, školske odbore
 • Podizanje svesti u javnosti