Tema 3 Vrste programa

Programi mogu biti organizovani kao:

 • Vršnjačke edukacije
 • Pozorišta/ igranje uloga
 • zastupanje u medijima
 • Mobilizacija cele zajednice
 • Socijalni marketing
 • Medijske kampanje
 • Programi univerzalne prevencije u školama
 • Kombinovani programi
 • Sastoje se od deljenja informacija između vršnjaka ili dece/adolescenata sličnih demografskih karakteristika ili onih koji pripadaju istim visoko-rizičnim grupama
 • Utiču na smanjenje otpočinjanja pušenja među decom/ adolescentima u srednjim školama
 • Vršnjački edukatori moraju biti motivisani, edukovani i nadzirani
 • Ovim metodom se može podići svest i mogu se proširiti poruke
 • Predstava se odvija oko odnosa između istina i zabula o nekom ponašanju
 • Pokazan je bolji efekat na dečake nego na devojčice
 • Osnovna komponenta je adekvatno planiranje
 • Trebalo bi da bude korišćena isključivo uz druge pristupe
 • Programi podizanja svesnosti o nekoj temi, zasnovani na tri osnovna koncepta:
  • Socijalni kapital
  • Osnaživanje
  • Socijalna promena
 • Vode ka smanjenju učestalosti pušenja, broja popušenih cigareta po osobi I povećavaju procenat osoba koje se odlučuju na prestanak pušenja
 • Zasnovan na principima primene marketinga za postizanje promene ponašanja
 • Ima kratkoročne efekte
 • Uspešne za podizanje svesti o postojanju problema
 • Uspešne za podsticanje rasprave
 • Efikasne u pružanju poruka mladima
 • Medijske kampanje su efikasne kada se kombinuju sa programima u školama