Tema 3 Roditelji i nastavnici kao izvor informacija

  • Pružiti informacije o štetnim posledicama konzumiranja alkohola, pušenja i problematičnog korišćenja interneta deci/adolescentima kao roditeljima/nastavnicima.
  • Budite otvoreni i iskreni u vezi sa opasnostima i osnažite decu/adolescente da donose zdravije odluke, rade zajedno i otvoreno komuniciraju.
  • Slušajte pažljivo.
  • Okruženje i u kući i u školi treba da bude bezbedno, a deca/adolescenti treba da bude konforni/slobodni da priđu roditeljima/nastavnicima i izraze svoja osećanja i postavljaju pitanja
  • Roditelji i nastavnici treba da komuniciraju jedni sa drugima kontinuirano, putem telefonskih poziva, imejlova i/ili redovnih roditeljskih ili otvorenih vrata
  • Komunikaciju o osetljivim temama kao što su upotreba alkohola/pušenje i problematično korišćenje interneta treba planirati i sprovoditi redovno
  • Nastavnici bi mogli koristiti štampane materijale da informišu roditelje ili organizuju edukaciju o rizicima povezanim sa upotrebom alkohola/pušenjem/problematičnom upotrebom interneta
  • Tokom prezentacije problema, korišćenje lokalnih podataka može biti dragoceno

Slušati jedne druge

  • Kao i kod dece/adolescenata, roditelji i nastavnici treba da slušaju jedni druge aktivno, bez prekidanja i da daju jednoobrazne poruke.
  • Saveti za predstavljanje štetnih efekata rizičnog ponašanja treba da se predstave kroz lične priče i povezati sa pričama o posledicama