Tema 3 Razumevanje svoje uloge kao nastavnika

Nastavnici mogu igrati dinamičnu ulogu u razvoju učenika i mogu im biti uzori. Posebno za učenike koji nemaju porodično okruženje koje pruža podršku, školsko okruženje i nastavnici dobijaju značajniju ulogu nego što već imaju.

Učenici koji svoje nastavnike ocenjuju kao brižne i osećaju da se uklapaju u školu obično biraju zdravo ponašanje i manje su skloni da se umešaju u ponašanja koja ugrožavaju zdravlje ili problematična ponašanja u školi. Jilmaz (Yilmaz, 2011) je sugerisao da lične karakteristike kao što su pokazivanje empatije i razumevanja prema emocijama učenika, a ne profesionalna kompetencija, više cene od strane učenika. Pored toga, entuzijazam nastavnika u vezi sa ciljem učenja mogu izazvati pažnju učenika, kao i povećati uverenje da mogu uspeti.

Učenici posmatraju ponašanje nastavnika i mogu prepoznati kada su nastavnici poštovani i iskreni prema sebi, drugim učenicima ili kolegama. Imitirajući njihovo ponašanje, učenici mogu razviti vrednosti poštenja, poverenja, pravičnosti, poštovanja i odgovornosti.

Pitanje 1

Povežite procese medijacije sa njihovim opisima.

Pažnja

stvaranje detaljnog pamćenja

Zadržavanje

uočene posledice ili nagrade će odrediti imitaciju ponašanja

Reprodukcija

pažnja na ponašanje i njegove posledice i stvaranje mentalne predstave o tome

Motivacija

sticanje fizičke ili mentalne sposobnosti i veština za oponašanje ponašanja

Pitanje 2

Postupci uzora važniji su od reči koje koriste.

Tačno ili Netačno