Tema 3 Definicije, znaci i simptomi problematične upotrebe alkohola među decom i adolescentima

Prema Agenciji Evropske unije za osnovna prava (European Union Agency for Fundamental Rights), CRC komitet predlaže da minimalna starost za kupovinu i konzumaciju alkohola i duvana bude 18 godina (CRC General Comment No. 20, 2016), u 21 državi članici deca ne mogu da kupuju alkohol , dok je nekoliko država postavilo 16 godina kao minimalnu starost za kupovinu pića koja sadrže manje od 1,2% destilovanog alkohola i 18 godina za kupovinu žestokih pića (više od 1,2% destilovanog alkohola).

Kada se bavimo problematičnom upotrebom alkohola, DSM-5 definiše poremećaj upotrebe alkohola kao problematičan obrazac upotrebe alkohola koji vodi do klinički značajnog oštećenja ili stresa, što se manifestuje prema najmanje dva dijagnostička kriterijuma predstavljena u tabeli 4; dok MKB-11 definiše zavisnost od alkohola kao poremećaj regulacije upotrebe alkohola koji nastaje usled ponovljene ili kontinuirane upotrebe alkohola. Takođe, u DSM-5, ako postoje 2-3 simptoma, smatra se blagim oblikom, ako ima 4-5 simptoma umerenim, a ako ih ima 6 i više teškim oblikom, i ovi simptomi treba da budu prisutni u periodu od najmanje 12 meseci.

Poređenje dijagnostičkih kriterujuma za problematičnu upotrebu alkohola u MKB-11 i DSM-5

Dijagnostički kriterijumi MKB-11 Zavisnost od upotrebe alkohola DSM-5 Zavisnost od upotrebe alkohola

Konzumira se u većim količinama ili tokom dužeg perioda od predviđenog.

Postoji uporna želja ili neuspešni napori da se smanji ili kontroliše upotreba.

Mnogo vremena se troši na aktivnosti koje su neophodne za njegovo dobijanje ili korišćenje

Žudnja, ili snažna želja ili nagon za korišćenjem.

Nastavak upotrebe uprkos stalnim ili ponavljajućim društvenim ili međuljudskim problemima uzrokovanim upotrebom ili pogoršanjem upotrebe.

Odustaje se ili se smanjuju važne društvene, profesionalne ili rekreativne aktivnosti zbog upotrebe

Ponavljajuća upotreba u situacijama u kojima je fizički opasna

Ponavljajuća upotreba koja dovodi do neispunjavanja glavnih uloga na poslu, u školi ili kod kuće

Upotreba se nastavlja uprkos saznanju o postojanju ili ponavljajućem fizičkom ili psihičkom problemu koji je verovatno izazvan ili pogoršan upotrebom

Tolerancija

Apstinencijalni sindrom

Aktivnost 1 Prepoznati dijagnostičke kriterijume za problematičnu upotrebu alkohola koji se pojavljuju u dva sistema klasifikacije

Izaberite četiri dijagnostička kriterijuma za problematičnu upotrebu alkohola  koja se  pojavljuju u MKB-11 i DSM-5:

 1. Konzumira se u većim količinama ili tokom dužeg perioda od predviđenog.
 2. Postoji uporna želja ili neuspešni napori da se smanji ili kontroliše upotreba.
 3. Mnogo vremena se troši na aktivnosti koje su neophodne za njegovo dobijanje ili korišćenje
 4. Žudnja, ili snažna želja ili nagon za korišćenjem.
 5. Nastavak upotrebe uprkos stalnim ili ponavljajućim društvenim ili međuljudskim problemima uzrokovanim upotrebom ili pogoršanjem upotrebe.
 6. Odustaje se ili se smanjuju važne društvene, profesionalne ili rekreativne aktivnosti zbog upotrebe
 7. Ponavljajuća upotreba u situacijama u kojima je fizički opasna
 8. Ponavljajuća upotreba koja dovodi do neispunjavanja glavnih uloga na poslu, u školi ili kod kuće
 9. Upotreba se nastavlja uprkos saznanju o postojanju ili ponavljajućem fizičkom ili psihičkom problemu koji je verovatno izazvan ili pogoršan upotrebom
 10. Tolerancija
 11. Apstitencija

Prekomerno opijanje (binge drinking) definiše Nacionalni institut za zloupotrebu alkohola i alkoholizam (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, NIAAA) kao obrazac pijenja koji dovodi do koncentracije alkohola u krvi (blood alcohol concentration, BAC) osobe na 0,08 g/dl ili više. Ovo se obično dešava kada se popije 4-5 ili više pića za oko dva sata i može dovesti do intoksikacije alkoholom. EMCDDA (2019) smatra da je prejedanje ispijanje 6 ili više čaša alkohola u jednoj prilici, a ESPAD istraživanje među adolescentima definiše opijanje kao ispijanje 5 ili više čaša alkohola jednom prilikom (ESPAD, 2019).

Alkoholna intoksikacija je klinički značajno prolazno stanje koje se razvija tokom ili ubrzo nakon konzumiranja alkohola koje karakterišu vremenski ograničeni poremećaji svesti, kognicije, percepcije, afekta, ponašanja ili koordinacije.

Poređenje dijagnostičkih kriterijuma za intoksikaciju alkoholom u MKB-11 i DSM-5

Dijagnosti;ki kriterijumi ICD-11 DSM-5

Nedavno uzimanje alkohola

Klinički značajne problematične promene u ponašanu ili psihološke promene

Poremećaji svesti, kognicije, percepcije, afekta, ponašanja ili koordinacije

(poremećena pažnja, neprikladno ili agresivno ponašanje, labilnost raspoloženja i emocija, poremećeno rasuđivanje, loša koordinacija, nesiguran hod, fini nistagmus i nejasan govor)

Znaci ili simptomi se ne mogu pripisati drugom zdravstvenom stanju i nisu bolje objašnjeni drugim mentalnim poremećajem, uključujući intoksikaciju drugom supstancom

Može olakšati samoubilačke misli ili ponašanje

Pošto je intenzitet ovih poremećaja izazvanih intoksikacijom alkoholom usko povezan sa količinom konzumiranog alkohola, važno je biti upoznati sa simptomima specifičnim za svaku od faza predstavljenih u nastavku.

Faze intoksikacije alkoholom (adaptirano prema Dubowski, 1977)

Koncentracije alkohola u krvi - BAC Faza Simptomi

0.01-0.05 BAC

(1 piće)

Treznost/subklinička intoksikacija 

Rasuđivanje i vreme reakcije mogu biti malo narušeni

0.03 - 0.12 BAC

(2-5 pića)

Euforija

Poteškoće sa koncentracijom, pričljivost, smanjene inhibicije, svetlija boja na licu, nedostatak finih motoričkih veština

0.09 - 0.25 BAC

Uzbuđenje

Oštećenje percepcije i pamćenja, loša koordinacija, pospanost, počeci nestalnog ponašanja, sporo vreme reakcije, poremećaj rasuđivanja

0.18 - 0.30 BAC

Konfuzija

Preuveličane emocije, poteškoće pri hodanju, zamagljen vid, nejasan govor, bol je prigušen

0.25 - 0.40 BAC

Stupor

Ne može da stoji ili hoda, pPovraćanje, moguća nesvest, smanjena reakcija na stimuluse, apatičnost

0.35 - 0.45 BAC

Koma

Bez svesti, Niska telesna temperatura, pPovršno disanje, usporen puls, moguća smrt (zbog zastoja disanja)