Tema 2 Razumvevanje konfliktnih situacija i kako ih rešiti

  • Upoznati bolje druge, sebe i odnose,
  • Priznati sličnosti i razlike koje dve strane imaju,
  • Naučiti se strategijama za efikasnije rešavanje sukoba u budućnosti i,
  • Otkriti gde je potrebno ojačati napor u komunikaciji i prilagođavanje.

Naročito tokom adolescencije, konflikti mogu biti znak adolescentove potrebe da stvori osećaj sebe ili da postane autonoman i nezavisniji. Pošto se neslaganja povećavaju tokom adolescencije, efektivno rešavanje može da igra dragocenu ulogu za dobrobit mladih.

Efikasno rešavanje sukoba je povezano sa nižim nivoima psiholoških simptoma adolescenata i višim nivoom zadovoljstva životom. S druge strane, izbegavanje konflikata može imati štetne posledice, jer je povezano sa smanjenim životnim zadovoljstvom i pojačanim psihičkim simptomima.

Prema Tomas-Kilmanovom instrumentu za načine rešavanja sukoba (TKI), opisano je pet različitih metoda rešavanja sukoba. Oni su:

  • Takmičenje. Pojedinac koristi bilo koju moć da bi se založio za sebe, asertivan je i nekooperativan.
  • Saradnja. Pojedinac pokušava da pronađe rešenje koje odgovara potrebama i zadovolji brige obe osobe tako što detaljno istražuje mišljenja dve strane i izvor sukoba. Oni su asertivni, ali i kooperativni.
  • Kompromis. Pojedinac pokušava da postigne zajednički jezik delimično zadovoljavajući potrebe obe strane uključene u sukob, ne gledajući u izvor sukoba ili različita gledišta.
  • Izbegavanje. Pojedinac izbegava sukob ili se povlači iz njega. Nisu asertivni ili kooperativni.
  • Prilagođavanje. Pojedinac ostavlja po strani svoje potrebe ili gledišta i pokušava da zadovolji potrebe druge strane. Oni su kooperativni, ali ne i asertivni.