Tema 2 Edukacija o razvoju programa/ aktivnosti

 • Program bi trebalo da bude razvijen u saradnji sa ciljnom populacijom (u našem slučaju decom i adolescentima)
 • Razvoj programa
 • Implementaciju programa
 • Diseminaciju programa
 • Evaluaciju programa

Kako ukljućiti decu/ adolescente:

 • Tokom razvoja programa trebalo bi da uvažimo njihova razmišljanja
 • Tokom implementacije programa deca/ adolescenti mogu biti uključeni kao vršnjački edukatori
 • Tokom diseminacije programa deca/ adolescenti mogu širiti aktivnosti programa putem društvenih medija, i kontaktima sa učenicima iz drugih škola/ oblasti.
 • Uticaj programa na učenike je veoma bitno proceniti tokom evaulacije programa.
 • razvoj kritičkog mišljenja
 • Diskusije
 • Grupni rad
 • NE samo deljenje informacija
 • Naglasite značaj jačanja protektivnih faktora
 • Otpočnite polako i uključite polaznike u svaki korak
 • Razmislite na koje faktore vaši polaznici mogu imati uticaja.
 • Porazgovarajte kako se to može postići.
 • Razmislite zajedno o mogućim načinima da se to postigne.
 • Razgovarajte o prednostima i nedostacima svakog od načina.
 • Edukujte ih o načinima procene potreba zajednice.
 • Pokazateljima, kao što je učestalost pušenja, upotrebe alkohola (šta je značajno pitati), problematičnoj upotrebi interneta
 • Bihejvioralne
 • Zasnovane na javnim politikama
 • Sredinske
 • Obrazovne
 • Organizacijska promena
 • Da svaka od ovih metoda ima svoju teorijsku osnovu.
 • Polaznici moraju biti svesni da plan evaluacije programa mora postojati pre početka programa, kao i predviđeni budžet
 • Rad u malim grupama
 • Učenje je orijentisano prema polaznicima
 • Edukator je faclitator diskusija ili vodič u učenju
 • Problemi zasnovani na realnim situacijama bi trebalo da budu objašnjeni na početku

Aktivnost 1

Korak koji sprovodimo pre kreiranja preventivnog programa je?

 • Analiza situacije
 • Implementacija
 • Evaluacija
 • Analiza zainteresovanih strana

Aktivnost 2

Šta od navedenog može biti deo preventivnog programa? 

 • Leci
 • Radionice
 • Seminari
 • Organizaciona promena
 • Promocija zdravlja na internetu

Aktivnost 3

Kampanje promocije zdravlja mogu biti sprovedene preko:

 • Društvenih mreža
 • Vebsajtova
 • Postera
 • Letaka
 • Seminara
 • Diskusija

Aktivnost 4

Ishod javnozdravstvene kampanje može biti meren:

 • Upitnicima pre i posle
 • Procenom zdravlja pre i posle intervencije
 • Praćenjem podataka o prodaji (cigareta, alkoholnih pićća I sl).

Studija slučaja

Program koji ima za cilj da promoviše prestanak pušenja je kreiran i implementiran među studentima prve godine. Program se sastojao iz dva dela: kampanje promocije zdravlja na internetu i motivacionih intervjua. Kampanja promocije zdravlja na internetu je uključila postere, poruke, teme za diskusiju i najnovije podatke iz istraživnaja, koje su deljene sa studentima putem posebno kreirane, zatvorene grupe na društvenoj mreži. Motivacioni intervju je sprovođen individualno, sa studentima koji su bili zainteresovani da prođu kroz proces motivacionog intervjua i koji su se za to pirjavili. Motivacione intervjue su sprovodile posebno edukovane osobe, u dve sesije koje su trajale 30-45 minuta, sa razmakom od 7-10 dana između dve sesije. Studenti koji su se prijavili za motivacioni intervju su procenjivani u odnosu na faze promene ponašanja u kojoj se nalaze i oni koji su bili u fazi kontemplacije su uključeni u proces motivacionog intervjua.

Aktivnost 5

Šta od navedenog nije karakterisitka kampanje promocije zdravlja:

 • Ima brz efekat
 • Efekat se smanjuje tokom vremena
 • Efekti su dugotrajni
 • Efekti se mogu produžiti i pojačati putem takozvanog participatornog pristupa