Tema 2 Definicija i kategorije faktora rizika i protektivnih faktora

 • Da li su faktori koji povećavaju verovatnoću (ili povećavaju mogućnost) da će ljudi doživeti dati problem.
 • Štetno utiču na razvojni put deteta i dovode dete u opasnost od kasnije zloupotrebe supstanci ili drugih problema u ponašanju.
 • Da li su faktori merljivi i prediktivni, a mnogi faktori rizika su promenljivi – podložni su promeni kroz intervenciju(e) (NIDA, 2020, ARACI, 2015).
 • To su faktori koji čine manje verovatnim (ili smanjuju mogućnost/verovatnoću/šansu) da će ljudi doživeti dati problem.
 • Promovišu uspešno suočavanje i prilagođavanje životnim situacijama i promenama,
 • Nisu samo odsustvo faktora rizika; umesto toga, oni mogu ublažiti, smanjiti ili umanjiti (posredovati ili umanjiti) negativne ishode faktora rizika (ARACI, 2015; Jessor et al., 1995; Havkins et al., 1992).

Nadovezujući se na Brofenbrenerov (Brofenbrenner) rad, MekLeroi (McLeroy), Bibeu (Bibeau), Steckler i Glanz (Glanz) (1988) ponudili su pet nivoa uticaja faktora specifičnih za zdravstveno ponašanje: intrapersonalni, interpersonalni, institucionalni, društveni i javni (Sallis, Oven, & Fisher, 2015) .

Bronfenbrennerova (1979) teorija ekoloških sistema (Bronfenbrenner’s Ecological Systems Theory)  pretpostavlja tri nivoa uticaja životne sredine:

 1. Mikrosistem – interakcije između članova porodice i radnih grupa;
 2. Mezosistem – je fizičko porodično, školsko i radno okruženje; i
 3. Egzosistem – širi društveni sistem ekonomije, kulture i politike.

Izvor: https://www.simplypsychology.org/Bronfenbrenner.html, author; Olivia Guy-Evans, publikovan 9. novembra 2020. godine

Model ekoloških sistema Urija Bronfenbrenera (Urie Bronfenbrenner’s Ecological Systems Model) (Paris, Ricardo, & Rymond,  2018)  

Naziv sistema Opisivanje sistema

Mikrosistem

Mikrosistemi direktno utiču na dete. To su ljudi sa kojima dete komunicira, kao što su roditelji, vršnjaci i nastavnici. Treba razmotriti odnos između pojedinaca i onih oko njih. Na primer, da biste razumeli šta se dešava sa učenikom u matematici, treba znati odnos između učenika i nastavnika.

Mezosistem

Mezosistemi su interakcije između onih koji okružuju pojedinca. Odnos između roditelja i škole, na primer, indirektno će uticati na dete.

Egzosistem

Veće institucije kao što su masovni mediji ili zdravstveni sistem nazivaju se egzosistemom. Ovo ima uticaj na porodice i vršnjake i škole koje rade u skladu sa politikama i propisima ovih institucija.

Makrosistem

Kulturne vrednosti i verovanja nalazimo na nivou makrosistema. Ovi veći ideali i očekivanja informišu institucije koje će na kraju uticati na pojedinca.

Hronosistem

Sve se ovo dešava u istorijskom kontekstu koji se naziva hronosistem. Kulturne vrednosti se menjaju tokom vremena, kao i politike obrazovnih institucija ili vlada u određenim političkim klimama. Razvoj se dešava u određenom trenutku.

Izvor: Paris, J., Ricardo, A., & Rymond, D. (2018). Child Growth and Development. College of the Canyons. Open textbook library –   http://www.uilis.unsyiah.ac.id/oer/files/original/79f04d87bf89c0f27024fc4f376048c9.pdf

Faktori rizika i prtektivni faktori postoje na svakom nivou na kome pojedinac komunicira sa drugima i društvom

Individua Društvo
 • Demografski faktori
 • Fiziološke i psihološke dispozicije
 • Stavovi
 • Vrednosti
 • Znanje
 • Veštine
 • Problematično ponašanje
 • Vršnjaci (norme, activnosti)
 • Porodica (funkcija, dinamika porodice, povezivanje)
 • Škola (povezivanje, klima, politika, performanse)
 • Zajednica/društvo (povezivanje, norme, resursi, svest/mobilizacija, politika/sankcije, kulturni kontekst, informaciono okruženje)

utiče na samoefikasnost, koja se može široko definisati kao individualni osećaj sebe, društvene kompetencije i samoopredeljenja

uticaj kroz ponašanje i stavove društvenih faktora, što rezultira razvojem percepcije o tome šta čini normativno ponašanje