Tema 1 Uvod

Zainteresovane strane se mogu različito definisati. Neke od definicija su:

 • Bilo koja grupa ili osoba koja može uticati ili već utiče na neku aktivnost ili program
 • Pojedinci ili grupe koje zavise od programa da bi postigli svoje ciljeve, ali od kojih program zavisi takođe
 • Grupe neophodne za opstanak programa

Zainteresovane strane mogu biti:

 • Unutrašnje (deo organizacije, odnosno škole ili čak i samog programa)
 • Spoljašnje (iz okruženja,kao na primer zajednica ili regulatorna tela)
 • Prelazne (I spoljašnji i unutrašnji i uključuju administrativno osoblje škole, načelnike školskih uprava, koji mogu biti uključeni u program/ aktivnost)

Zainteresovane strane mogu biti i:

 • Primarne zainteresovane strane (neophodne zainteresovane strane- direktori škola, roditelji, deca/ adolescenti, nastavnici)
 • Sekundarne zainteresovane strane (zajednica, sponzori, mediji) koje nisu neophodne, ali ove zainteresovane strane imaju moć ili uticaj I mogu uticati da li će program biti uspešan ili ne
 • Tercijarne zainteresovane strane are su one koje zavise od programa najmanje, ali čija je podrška značajna, kao na primer predstavnici vlasti ili lokalne samouprave.

Analiza zainteresovanih strana:

 • Važan korak u osiguravanju održivosti programa
 • Može biti definisana kao instrument za:
  • Identiifikacija zainteresovanih strana
  • Analiza odnosa između zainteresovanih strana
  • Predviđanja mogućih nerazumevanja
  • Predviđanja oblika komunikacije sa svakom od zainteresovanih strana

Teorijska osnova analize zainteresovanih strana

 • Deskriptivna teorija analize zainteresovanih strana se koristi u deskripciji procesa u analizi
 • Instrumentalna teorija se koristi za uspostavljanje odnosa ili nedostataka odnosa između upravljanja zainteresovanim stranama i postizanja uobičajenih odnosa u organizaciji
 • Normativna teorija naglašava da bi analiza zainteresovanih strana trebalo da ispita funkcije koje kompanija ili institucija ima, kao i da odredi moralne ili filozofske principe programa
Analiza zainteresovanih strana mora uzeti u obzir potrebe različitih zainteresovanih strana.

Pre otpočinjanja analize zainteresovanih strana razmislite o:

 • Analiza zainteresovanih strana mora uzeti u obzir interese različitih zainteresovanih strana
 • Ključ za sprovođenje analize zainteresovanih strana je snaga svake od zainteresovanih strana pojedinačno
 • Još jedan aspekt analize zainteresovanih strana značajan za njeno razumevanje je da se one ne takmiče međusobno
 • Interesi različitih zainteresovanih strana ne moraju biti usklađeni
 • Zainteresovane strane mogu biti nagrađene za podršku na različite načine
 • Strateške odluke utiču na različite zainteresovane strane na različite načine
 • Pre nego što otpočnete implementaciju programa trebalo bi da: identifikujete zainteresovane strane, posebno ključne među njima, identifikujete njihove stavove prema programu, postavite prioritete programa, identifikujete potencijalne strategije uz pomoć kojih biste uticali na neodlučne zainteresovane strane.