Tema 1 Uvod

Mnogi faktori razlikuju pojedince koji su skloniji problematičnoj upotrebi duvana, alkohola i interneta od onih koji su manje skloni tome (Catalano et al., 2011; Havkins et al., 1992).

FAKTORI RIZIKA I PROTEKTIVNI  faktori:

  • Može biti unutar pojedinca (interni),
  • Izvan pojedinca (spoljašnji), ili
  • Oni mogu proizaći iz interakcije između unutrašnjih i spoljašnjih uticaja

Rizik od problematične upotrebe duvana, alkohola, interneta i drugih štetnih ponašanja raste kako se povećava uticaj i/ili broj faktora rizika i smanjuje broj i/ili uticaj zaštitnih faktora (NIDA, 2020).

ALI:

  • Prisustvo faktora rizika samo po sebi ne znači da će osoba jednog dana automatski razviti zavisnosti,
  • Odsustvo faktora rizika ne znači da osoba nikada neće razviti zavisnost,
  • Svi ljudi imaju neku kombinaciju faktora rizika i zaštitnih faktora,
  • Njihov uticaj na ljudsko ponašanje je interaktivan i menja se tokom životnog veka (NIDA, 2020).

Cilj prevencije je smanjenje faktora rizika i jačanje zaštitnih faktora kako bi efekat zaštitnih faktora bio veći od faktora rizika!