Tema 1 Uvod

U definisanju upotrebe duvana, zloupotrebe alkohola i problematične upotrebe interneta, koriste se dva najistaknutija sistema klasifikacija, Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5) Američkog psihijatrijskog udruženja (APA, 2013) i Međunarodna klasifikacija bolesti, MKB (International Classification of Diseases, ICD-11) Svetske zdravstvene organizacije (SZO, 2018).

MKB je nastao od strane SZO čija je misija orjentisana ka javnom zdravlju, nastala je kao rezultat multidisciplinarnog pristupa i višejezična je, sa posebnom pažnjom koja se posvećuje primarnoj zaštiti i zemljama sa niskim i srednjim prihodima. S druge strane, DSM je nastao od strane jednog nacionalnog profesionalnog udruženja, pokriva kliničku dijagnozu povezane sa mentalnim poremećajem i fokusira se uglavnom na psihijatrijske usluge na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite u zemljama sa visokim prihodima.

Iako postoji dosta konvergencije između ova dva sistema klasifikacije i moguće je konvertovati dijagnoze jednog sistema u drugi, DSM se smatra tačnijim i pouzdanijim u statističkom kontekstu od MKB (Tyrer, 2014).

U okviru ove teme ćemo istražiti i uporediti definicije, znakove i simptome koji se odnose na upotrebu duvana, zloupotrebu alkohola i problematičnu upotrebu interneta koje su predstavljene u ova dva sistema klasifikacije.