Partneri

PARTNERI

Fondacija Ormilija (Idryma Ormilia)

Fondacija „Ormilija” – Centar za umetničku dijagnostiku osnovana je 1996. godine pod okriljem manastira Ormilija, metoha manastira Simona Petra na Svetoj Gori. Deluje kao ogranak fondacije ORMILIA koja je neprofitna, nevladina institucija pod nadzorom ministarstava razvoja, kulture, obrazovanja i zdravlja Grčke. Fondacija ORMILIA, u svoja dva odeljenja, Centar za umetničku dijagnostiku i Centar za društveni napredak, medicinsku prevenciju i istraživanje, „Panagia Philanthropini“, ima u proseku više od 7000 korisnika godišnje koji ublažavaju patnje ljudi bez obzira na rasu, religiju, ili pol. Služenje drugima kroz upotrebu medicinske nauke bila je posebna misija pravoslavnog monaštva od ranih hrišćanskih vremena. Ove usluge doprinose razvoju ljudskih bića, podržavajući one kojima su potrebna praktična dela ljubavi. U tom duhu Centar obezbeđuje visokokvalitetne standardizovane testove za sktrining karcinoma za one koji nemaju pristup zdravstvenim uslugama. Zajedno sa medicinskim uslugama nude se i druge usluge kao što su duhovna i socijalna podrška, humanitarna pomoć, zdravstveno vaspitanje i druga dela ljubavi za ljude iz socijalne isključenosti i stanovnike ruralnih područja severne Grčke i šire.

Centar sprovodi interdisciplinarna istraživanja u širokom spektru primena u oblasti analitičkog istraživanja, dokumentacije i očuvanja umetničkih dela i spomenika kulturnog nasleđa sa posebnom ekspertizom u vizantijskoj ikonografiji. Deluje kroz stalnu saradnju sa univerzitetskim odeljenjima, multilateralnu međunarodnu saradnju sa drugim istraživačkim infrastrukturama i institucijama i učešće u nacionalnim i istraživačkim projektima Evropske komisije. Svi poznati i objavljeni, u određenoj meri, naučni i primenjeni radovi su potkrepljeni semantički zajedničkom vizijom između grčko-pravoslavnog nasleđa i informatike i obrade signala. Dva glavna istraživačka domena Ormilija Fondacije su:I

  1. Primena preventivne medicine, promocija medicinskih istraživanja, pružanje zdravstvene zaštite pacijentima i razvoj socijalne zaštite, moralne, duhovne i materijalne podrške stanovništvu, posebno mlađim ugroženim grupama.
  2. Razvoj naprednih integrisanih analitičkih uređaja koji kombinuju komplementarne modalitete za nedestruktivnu analizu i sisteme donošenja odluka koji uključuju obradu dobijenih podataka, unapređenje poboljšanih metodologija zasnovanih na dobro uspostavljenim analitičkim tehnikama u nauci o očuvanju, analitičko fizičko-hemijsko istraživanje koje pomaže razvoju i praćenje novih strategija konzervacije, razvoj integrisanih sistema, softvera za obradu slike i signala i primena upravljanja znanjem, zasnovanog na savremenim tehnologijama, kako bi se omogućila univerzalna dostupnost resursa kulturnog nasleđa u vezi sa višeslojnim, multimodalnim informacionim i multidisciplinarnim naučnim i dokumentacionim arhivima.

Centar za socijalne inovacije (Center for Social Innovation Ltd)

CSI zapošljava profesionalce sa preko 50 godina ukupnog iskustva u oblastima društvenih inovacija, preduzetništva, obrazovanja, racionalizacije sistema, informacionih i komunikacionih tehnologija, globalnog zdravstvenog procesa – nauke o životu, poslovne forenzičke intervencije, razvoja i motivacije mladih i usklađivanja resursa sa ciljevima. Članovi našeg Osnivačkog tima radili su na tri kontinenta i sarađivali sa organizacijama i pojedincima iz raznih zemalja. Tim koristi svoja iskustva da podrži identifikaciju sistemskih problema i razvoj i implementaciju pametnih i održivih rešenja za ozbiljne društvene probleme.

Naš tim se fokusira na razvoj i uvođenje rešenja za sistemske društvene, obrazovne i ekonomske probleme. Ova rešenja se razvijaju kroz različite slojeve interakcije sa zainteresovanim stranama. Verujemo da se kvalitet života poboljšava kada se proces društvenih inovacija iskoristi za postizanje socijalne pravde, rešavanje sistemskih problema i razvijanje rešenja koja mogu pružiti mogućnosti pojedincima i organizacijama.

Institut za Preventivnu Medicinu, medicinsku ekologiju i medicinu rada, Prolepsis

Institut za Preventivnu Medicinu, medicinsku ekologiju i medicinu rada, Prolepsis je neprofitna nevladina organizacija, osnovana je 1990. godine u Atini. Sa snažnim uverenjem da je zdravlje osnovno ljudsko pravo, Prolepsis je preuzeo vodeću ulogu u oblasti javnog zdravlja, osmišljavanjem i sprovođenjem inicijativa o različitim zdravstvenim pitanjima i u različitim sektorima (npr. obrazovanje, radno mesto) usmerene na širok spektar ciljne populacije, kao što su deca i adolescenti, žene, migranti i stariji, i različite grupe zanimanja, kao što su zdravstveni radnici, kao i kreatori politike, druge nevladine organizacije i donosioci odluka.

Kao koordinator ili partner, Prolepsis je učestvovao u približno 55 projekata sufinansiranih od strane EU i brojnim nacionalnim projektima implementirajući istraživačke, primenjene i obrazovne inicijative, sa ciljem promocije zdravlja i edukacije javnosti, promene politike i rešavanja nejednakosti u zdravlju.

Njegovi ljudski resursi se sastoje od multidisciplinarnog iskusnog tima lekara, stručnjaka za promociju zdravlja i komunikacije, statističara, psihologa, sociologa i ekonomista, od kojih svaki preuzima različite uloge u projektima Instituta. Štaviše, Institut podstiče interdisciplinarnu i međunarodnu saradnju, stvarajući mreže saradnje ne samo u Grčkoj, već i u državama članicama Evropske unije, istočnoevropskim zemljama i SAD.

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Faculty of Medicine, University of Belgrade)

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je vodeća akademska institucija u Srbiji za osnovne i postdiplomske studije medicine. Nalazi se na čelu našeg zdravstvenog sistema koji se menja. Danas Fakultet okuplja oko 4000 studenata medicine, koji dolaze uglavnom iz Srbije, ali i zemalja iz okruženja. Univerzitet u Beogradu, osnovan 1905. godine, najstariji je i najveći centar za visoko obrazovanje i istraživanje u regionu. Više od 2000 tekućih istraživačkih projekata ukazuje na živu naučnu aktivnost. Medicinski fakultet osnovan 1920. godine najveća je ustanova za obuku lekara u Srbiji, ali i na Balkanu. Fakultet ima oko 40 katedri sa oko 200 profesora. Bliska veza između diplomskog i postdiplomskog rada i istraživanja osigurava visoke akademske standarde. Primarna misija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu je da pripremi studente da praktikuju najviše standarde medicine tokom svoje karijere. U cilju obavljanja specifične obrazovne delatnosti i multidisciplinarnog naučno-istraživačkog rada, Fakultet je osnovao Centre za edukaciju i istraživanje u biomedicini, kliničkoj medicini i javnom zdravlju kao pravna lica ili organizacione jedinice u okviru Fakulteta. Nekoliko odeljenja Medicinskog fakulteta imaju osnovnu misiju unapređenja i očuvanja zdravlja stanovništva, sprečavanja zdravstvenih poremećaja i podrške pružanju efikasne i kvalitetne zdravstvene zaštite, sa posebnim akcentom na ljudska prava i prava pacijenata u procesu pružanja zdravstvene zaštite.

Dugoročni ciljevi Medicinskog fakulteta su: edukacija studenata i kompetentnih stručnjaka iz oblasti zdravstvene zaštite, unapređenje znanja u zdravstvenim naukama, promocija zdravlja u saradnji sa društvenom zajednicom, dodiplomska i postdiplomska obuka kompetentnih istraživača i usavršavanje procesa donošenja odluka i formulisanje zdravstvenih politika, uključujući zdravstveno zakonodavstvo. Predstavnici fakulteta su članovi brojnih nacionalnih i lokalnih grupa koje se bave procedurama unapređenja zdravstvenog zakonodavstva, pravima pacijenata i pravima na zdravlje uopšte.

Preventivni centar za mlade, Bugarska (Bulgaria Youth Prevention)

Fondacija ,, Preventivni centar za mlade, Bugarska ” osnovana je 2001. godine i neprofitno je pravno lice, osnovano u skladu sa Zakonom o neprofitnim pravnim licima.

Sedište i glavno mesto poslovanja Fondacije je u Bugarskoj, Grad Sofija. Cilj je da pomogne u stvaranju uslova za razvoj i potvrđivanje duhovnih vrednosti, zdravstvenog sistema, socijalne medicine i socijalne komunikacije, a posebnu pažnju poklanja prevenciji u borbi protiv problema i zavisnosti mladih. Da bi ostvarila svoj cilj, Fondacija pomaže:

  1. Sprovođenje preventivnih aktivnosti u borbi protiv problema i zavisnosti mladih, kao što su narkomanija, zloupotreba alkohola, pušenje, polno prenosive bolesti, kao i borba protiv raka, bolesti kardiovaskularnog sistema, AIDS-a i dr. u Bugarskoj, Balkanskom poluostrvu i Crnomorskom regionu;
  2. Pomaže razvoju partnerstva u oblasti socijalne integracije i ličnog dostignuća mladih;
  3. Pomaže stvaranju uslova za upoznavanje nacionalnih, regionalnih i globalnih duhovnih, društvenih i ekonomskih procesa;
  4. Formuliše i širi poruke u korist društva, u cilju očuvanja dugoročnog zdravlja društva sprovođenjem promena u nutricionističkim, higijenskim i navikama ponašanja;

Institut Drustvenih Znanosti Ivo Pilar

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar je javni istraživački institut koji je osnovan u sklopu Sveučilišta u Zagrebu 26. novembra 1991. godine odlukom Skupštine Univerziteta. Njegove oblasti i oblasti naučnih istraživanja su: a) društvene nauke (psihologija, sociologija, demografija, nauke o obrazovanju i rehabilitaciji, političke nauke, ekonomija, informacione i komunikacione nauke), b) humanističke nauke (istorija, teologija, filozofija, etnologija i antropologija, nauka o religiji, filologija) i v) interdisciplinarne naučne oblasti (kognitivne nauke, geografija, rodne studije).

Sedište Instituta je u Zagrebu, ali Institut ima i 7 regionalnih centara (Osijek, Pula, Split, Vukovar, Gospić, Dubrovnik i Varaždin). U Institutu radi oko 90 istraživača (60 viših istraživača i 30 istraživača i asistenata u ranoj fazi karijere).

Institut Ivo Pilar učestvovao je u oko 350 istraživačkih projekata, uključujući 60 međunarodnih projekata. Među ovim međunarodnim projektima najistaknutiji projekti uključuju „CHIEF – kulturno nasleđe i identiteti budućnosti Evrope” (H2020), „Moje mesto – pamćenje, mladi, političko nasleđe i građanski angažman” (FP7) i „MiVeb – merenje blagostanja mladih” koji se finansira Sedmi okvirni programa Evropske unije (FP7). Pored toga, Institut je sarađivao sa drugim međunarodnim institucijama, kao što su UNICEF, ERSTE fondacija i Fondacija za otvoreno društvo. Na nacionalnim projektima, pored naučnih projekata Ministarstva nauke, Institut je sarađivao sa Hrvatskim udruženjem za nauku, Udruženjem Adris, Hrvatskom privrednom komorom, Turističkim zajednicama različitih gradova, županija i opština, HEP grupom (nacionalna elektroprivredna kompanija), Hrvatskom Heritage Foundation, kao i vladinim kancelarijama i različitim udruženjima.

Od 2000. godine, u proseku, na Institutu se sprovodi 20-30 istraživačkih projekata (sa oko 20 aktivnih COST akcija u kojima učestvuju naši istraživači). Od svog osnivanja, Institut je objavio više od 90 knjiga. U okviru izdavačke delatnosti Instituta od 1992. izlazi 143 broja “Društvenih istraživanja” – interdisciplinarnog naučnog časopisa. Ostali naučni časopisi – “Pilar – časopis za društvene i humanističke studije” kao i „Histria Antikua” izlaze od 2006. godine.

Istraživači aktivno učestvuju u organizaciji domaćih i međunarodnih naučnih skupova i konferencija. Od svog osnivanja, Institut je organizovao oko 50 domaćih i oko 40 međunarodnih događaja (simpozijuma, konferencija i kongresa) i oko 120 panel diskusija i okruglih stolova.