Serbian

Modul 2 Izgradnja veština komunikacije u cilju boljeg razumevanja sa mladima o bolestima zavisnosti: za nastavnike, roditelje i edukatore odraslih

Modul 2 Izgradnja veština komunikacije u cilju boljeg razumevanja sa mladima o bolestima zavisnosti: za nastavnike, roditelje i edukatore odraslih

Modul 2 razvio je Institut za Preventivnu Medicinu, medicinsku ekologiju i medicinu rada, Prolepsis Ciljevi Nakon što završite ovaj modul, moći ćete da:Poznavaćete psihosocijalne karakteristike različitih životnih faza kod mladih.Podržite