Tema 4 Suradnja s prijateljima i bliskom okolinom

Socio-ekološki model naglašava važnost interakcija na više razina kako bi se uključio niz čimbenika koji utječu i na pojedinca i okolinu.

Čak i ako škole imaju jasnu politiku protiv uporabe alkohola u školi, to nije dovoljno. Prihvaćanje pijenja kod maloljetnika od strane roditelja i šire zajednice moglo bi imati manji utjecaj ako prevencija uključuje edukaciju roditelja o opasnostima maloljetničkog pijenja ili regulativu koja zahtjeva da prodavači alkohola sudjeluju u edukaciji.

U tablici se nalazi pregled koordiniranih preventivnih strategija.

Razina Rizični čimbenici Zaštitni čimbenici Primjeri pristupa

Individualni

 • genetska predispozicija za zlouporabu sredstava ovisnosti
 • prenatalna izloženost alkoholu
 • loša kontrola impulsa
 • pozitivna slika o sebi
 • samoregulacija i kontrola
 • socijalne kompetencije
 • psihoedukacija
 • trening socijalnih vještina i trening vještina donošenja odluka

Odnosi s drugima

 • permisivnost roditelja
 • prihvaćanje opijanja od strane vršnjaka
 • pozitivna uključenost roditelja
 • neodobravanje uporabe sredstava ovisnosti od strane vršnjaka
 • niska prevalencija uporabe sredstava ovisnosti kod vršnjaka
 • edukacija roditelja o tome kako komunicirati o neodobravanju uporabe
 • trening odupiranja pritisku vršnjaka

Zajednica

 • loša sigurnost
 • permisivni zakoni o maloljetničkoj uporabi sredstava ovisnosti
 • dostupnost izvanškolskih aktivnosti
 • percepcija niske prevalencije uporabe alkohola među učenicima
 • marketinška kampanja za promicanje pozitivnih društvenih normi

Društvo

 • permisivni zakoni u vezi uporabe sredstava ovisnosti
 • traumatični društveni događaji
 • ograničena dostupnost sredstava ovisnosti

 • povećanje cijene alkohola ili poreza na alkohol
 • povećanje minimalne zakonske dobi za pijenje alkohola

Intervencije u školi mogu imati određeni učinak na prevenciju, kratkoročno.

S obzirom da škola ima važnu ulogu u životu mladih, škole mogu biti središnja koordinativna institucija za primarnu prevenciju i povezivanje s obiteljima, medijima i zajednicom (Stigler, Neusel i Cheryl, 2011).

Bit će predstavljena dva empirijski potvrđeno učinkovita programa za razgovor o alkoholu s mladima, a koje ističe Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (2017).

Prvi je španjolski selektivni višekomponentni program, čiji je cilj prevencija uporabe alkohola kod djece u riziku, a drugi njemački program indicirane prevencije, usmjeren na djecu roditelja ovisnika, koji su u značajnom riziku od razvoja poremećaja vezanih uz uporabu psihoaktivnih tvari i drugih mentalnih poremećaja.

Postoje dokazi da višekomponentne intervencije mogu imati dobre rezultate u prevenciji problematične uporabe alkohola kod mladih, posebno u odgađanju uporabe alkohola kod djece u riziku.

Međutim, malo je dokaza da su ovi pristupi učinkovitiji od jednokomponentnih.

U slučaju programa EmPeCemos, možemo reći da je to učinkovita strategija jer je usmjerena na mlade s poznatim individualnim rizičnim čimbenicima za uporabu alkohola, uključujući čimbenike rizika vezane uz ličnost ili probleme u ponašanju prije započinjanja s uporabom alkohola.

Ovi programi pokazuju dugotrajne učinke na započinjanje s pijenjem i opijanjem te na simptome problematičnog pijenja u visokorizičnim populacijama.

Pokazalo se da selektivne preventivne strategije pijenje alkohola (usmjerene na određeni dio učenika u školi), mogu biti korisne za sve učenike.

Nasuprot tome, ako se selektivni pristup koristi kod učenika koji konzumiraju alkohol i onih s visokorizičnim ponašanjima, pokazalo se da su češće usvojili neželjene norme nego pozitivne.

Djeca mlađa od 10 godina

Program EmPeCemos (Španjolska)

Opis metodologije:

Namijenjen je djeci (7-10 godina) s ranim problemima u ponašanju i provodi se u malim grupama od 5-10 osoba i 1-2 moderatora za svaku radionicu. Sastoji se od tri komponente koje bi trebale dovesti do promjena kod djeteta i njegove najbliže okoline:

1) obiteljska komponenta (12 dijelova), koja osposobljava roditelje za prikladne roditeljske odgojne postupke i promiče pozitivne odnose u obitelji i sa školom.

       Dijelovi su:

 1. prezentacija programa
 2. jačanje pozitivnih odnosa
 3. uključenost u školske zadatke i suradnju obitelji i škole
 4. poboljšanje komunikacije u obitelji
 5. učenje ignoriranja
 6. upravljanje stresom i samokontrola
 7. postavljanje granica ponašanja
 8. postavljanje očekivanja
 9. posljedice rizičnog ponašanja
 10. posljedice problematičnog ponašanja
 11. učenje djece rješavanju problema
 12. kraj programa

2) komponenta namijenjena djeci (12 dijelova) za razvoj emocionalnih vještina (prepoznavanje i regulacija emocija), kognitivnih vještina (promjena perspektive, rješavanje problema) i socijalnih vještina (neverbalna komunikacija, stjecanje prijateljstva).

Uključuje dva opća dijela:

 1. predstavljanje i uspostavljanje grupne dinamike
 2. tehnike samokontrole djeteta

Uz to, uključuje tri specifične teme, podijeljene u dijelove:

a) emocionalne vještine:

 1. učenje prepoznavanja emocija
 2. učenje emocionalnih vještina
 3. reagiranje na negativne emocije

b) kognitivne vještine:

 1. promjena perspektive pri rješavanju problema
 2. rješavanje problema

c) socijalne vještine:

 1. mi i drugi
 2. razvijanje vještina sklapanja prijateljstva
 3. opći pregled

3) komponenta usmjerena na nastavnike (8 dijelova), kako bi ih se osposobilo za promicanje pozitivnog ponašanja u razredu, upravljanje neprilagođenim ponašanjima i suradnju s obitelji.

Dijelovi su:

 1. prezentacija programa
 2. moć pohvale
 3. suradnja s obitelji
 4. uspostavljanje razrednih pravila
 5. učinkovite upute
 6. postavljanje očekivanja: nagrade i poticaji
 7. upotreba negativnih posljedica

Postoji bliska suradnja između komponenti:

1) Roditelji i nastavnici surađuju s djecom u izradi planova rada.

2) Roditelji i nastavnici podržavaju razvoj dječjih vještina jer se i oni osposobljavaju za vještine koje djeca uče, te se na taj način usklađuje školsko i kućno okruženje.

3) Djeca uvježbavaju vještine kroz aktivnosti koje zahtijevaju uključenost roditelja i nastavnika.

Što se tiče metodologije navedenih komponenata, uključena je različita dinamika koja se temelji na načelima socijalnog učenja i kognitivno-bihevioralnih principa: upute, rasprava, promatranje, modeliranje, vođena ponašanja, povratne informacije i vježba u prirodnom okruženju.

Ovakva praksa smatra se središnjim dijelom programa jer se temelji na svakodnevnim kontekstima, planira se, nadgleda i primjenjuje u rješavanju specifičnih problemima svakog sudionika.

Na taj način učenici imaju priliku izraziti svoje probleme i pronaći rješenja u zaštićenom okruženju.

Djeca od 8-12 godina

Program Trampolin (Njemačka)

Opis metodologije:

Ovaj preventivni program je selektivan i usmjeren na djecu u dobi od 8-12 godina iz obitelji s barem jednim roditeljem ovisnikom te ima za cilj prevenciju uporabe sredstava ovisnosti.

Glavni ciljevi su:

 • Naučiti strategije nošenja sa stresnim situacijama izazvanim zlouporabom sredstava ovisnosti ili ovisnošću roditelja.
 • Povećati znanje djece o alkoholu i drogama.
 • Smanjiti učinke zlouporabe sredstava ovisnosti i poremećaja uzrokovanih njihovom uporabom.
 • Poboljšati način na koji osoba vidi samu sebe.

Ovaj preventivni program sadrži elemente psihoedukacije, vještina regulacije emocija, jačanja samoučinkovitosti i vlastite vrijednosti, upravljanja stresom i strategija rješavanja problema. Uključuje 9 modula:

 • Modul 1 – upoznavanje
 • Modul 2 – samopoštovanje: kako se osjećam u vezi samoga sebe
 • Modul 3 – problemi s alkoholom i/ili drogom u mojoj obitelji
 • Modul 4 – znanje: što trebam znati o drogama i ovisnostima
 • Modul 5 – nošenje s teškim emocijama
 • Modul 6 – samoučinkovitost: što mogu učiniti da bih riješio probleme
 • Modul 7 – učenje novih obrazaca ponašanja u mojoj obitelji
 • Modul 8 – što mogu učiniti da pronađem pomoć i podršku
 • Modul 9 – pozitivan pozdrav

Program uključuje 90-minutne module za djecu kroz devet tjedana, kao i dvije izborne radionice za njihove roditelje. Svaki modul za djecu slijedi istu strukturu:

 • kako se djeca osjećaju tog dana
 • rasprava o “domaćoj zadaći” s prethodne radionice
 • uvod u novu temu
 • razvoj materijala za novu temu

Smatra se da je ova struktura posebno korisna za onu djecu kojoj često nedostaje odgovarajuća pažnja od kuće. Metoda uključuje puno prakse i igranja uloga.

Što se tiče modula za roditelje, jedan je predviđen na početku intervencije i jedan na kraju.

Prvi ima za cilj informirati roditelje o intervenciji te o rizicima i zaštitnim čimbenicima za njihovu djecu kada odrastaju u okruženju u kojem je prisutna uporaba sredstava ovisnosti.

Roditelji dijele svoje nade i potiču se da koriste svoje roditeljske vještine s djecom.

Na kraju intervencije, ovaj modul uključuje rezultate postignute programom, a roditelji postavljaju pitanja koja su se mogla pojaviti tijekom provođenja programa kod kuće ili traže podršku ako smatraju da im je potrebna.

Za ova dva modula postoji priručnik za roditelje.

U slučaju interesa, pogledajte i “Projekt Northland”, koji se smatra vrlo učinkovitim programom, a uključivao je obrazovne programe u školama, aktivnosti u zajednici i strategije usmjerene na zajednicu koje su smanjile dostupnost alkohola mladima.

Aktivnost:

Na temelju metodologije opisane u studijama slučaja, možete osmisliti vlastiti plan za primjenu u smislu prilagodbe metode ili korištenih materijala da bi bili prikladni za rad na prevenciji uporabe alkohola s vašim učenicima