Tema 4 Sastavnice preventivnih programa u školi

RAZVOJ PROGRAMA

I Istraživanje

 • Ovo je prvi korak i sastoji se od ispitivanja ciljne grupe. Koraci su:
  • analiza situacije,
  • ispitivanje ciljne skupine,
  • ispitivanje stavova ciljne skupine prema pušenju/ konzumiranju alkohola/korištenju interneta,
  • ispitivanje čimbenika koji utječu na programe,
  • ispitivanje postojećih ljudskih i materijalnih resursa,
  • stvaranje preventivnih programa mora odražavati razumijevanje procesa koji dovodi do razvoja problema, i rizičnih i zaštitnih čimbenika.
 • Važno je izmjeriti potrebe ciljne populacije.
 • Potrebe treba ispitati korištenjem indikatora:
  • prevalencije pušenja,
  • dobi kada se popuši prva cigareta,
  • prevalencija konzumacije alkohola,
  • prevalencije opijanja,
  • dobi kada se prvi puta konzumira alkohol,
  • prevalencije problematične upotreba interneta,
  • broj sati u danu koji provedu pred ekranom.

I Istraživanje – prikupljanje podataka

 • ankete na razini škole,
 • podaci na razini zajednice od lokalnih ili nacionalnih zavoda za javno zdravstvo.

Važna napomena:

Ako se podaci prikupljaju putem ankete, anketu treba pažljivo osmisliti tako da se uključi odgovarajući uzorak ciljane populacije, ili, ako je moguće, cjelokupne populacije. Najbolja praksa je koristiti već provjerene upitnike koji se koriste u vašoj zajednici, kao što su upitnici Svjetske zdravstvene organizacije ili zdravstvene ankete instituta za javno zdravstvo.

II Odlučivanje o metodama koje će se koristiti u programu prevencije

 • bihevioralne,
 • temeljene na politikama,
 • okolinske,
 • obrazovne,
 • organizacijske promjene.

III Stvaranje edukativnih materijala koraci

 • priprema,
 • oblikovanje,
 • plan za diseminaciju.

IV Izobrazba nastavnika

 • Sudjelovanje nastavnika treba biti dobrovoljno.
 • Njihove kompetencije treba individualno procjenjivati ​​i jačati.
 • Nastavnici bi trebali služiti kao uzor.

V Evaluacija

 • fleksibilan,
 • stabilan,
 • pouzdan,
 • učestao.
 • što bi programi trebali postići,
 • kako su provedeni,
 • što je učinjeno,
 • koji su bili rezultati.
 • procese (primijenjene zadatke, koja je ciljna skupina, korišteni resursi)
 • ishode (što je postignuto itd.)

VI Diseminacija i komunikacijske strategije

 • Slobodne i kulturne aktivnosti mogu se provoditi kako bi se omogućila integracija zajednice.
 • Mediji trebaju biti uključeni u proces osmišljavanja, promocije i kroz cijeli program.
 • Treba širiti program kroz sindikat, školsko vijeće i udruge nastavnika.
 • Treba podići svijest javnosti.