Tema 3 Studije slučaja školskih preventivnih intervencija

Unutar ove teme prikazane su tri školske preventivne intervencije usmjerene na alkohol, koje su Spoth i suradnici (2008, 2009, prema Stigler, Neusel i Cheryl, 2011) ocijenili kao najperspektivnije, prikazane prema dobi djece. 

Djeca mlađa od 10 godina

Odgoj zdrave djece (Raising Healthy Children, RHC)

Opis metodologije:

Ova je intervencija osmišljena u svrhu promicanja pozitivnog razvoja mladih korištenjem razvojnog pristupa usmjerenog na rizične i zaštitne čimbenike.

Školsko i obiteljsko okruženje uključeni su u individualni program usmjeren na dijete.

Program uključuje mlade svih dobnih skupina (od vrtića do srednje škole), a predlaže materijale primjerene dobi relevantne za različite razvojne faze. Glavni ciljevi programa su povećati posvećenost školskim obvezama, akademsku uspješnost i socijalne kompetencije te smanjiti antisocijalno ponašanje.

Program uzima u obzir činjenicu da, kako djeca rastu, vršnjaci imaju sve veću ulogu u njihovom ponašanju. Socijalizacija uključuje četiri povezana načela:

  1. uočene prilike za uključivanje u aktivnosti i interakcije s drugima,
  2. stvarnu razinu uključenosti i interakcija,
  3. vještine za uspješno sudjelovanje u interakcijama i aktivnostima,
  4. osnaživanje koje se uočava iz tih interakcija i aktivnosti.

Kada se socijalizacija odvija kontinuirano, dijete razvija vezu s društvenom skupinom (kao što su vršnjaci), koja usmjerava ponašanje djeteta, navodeći ga da neke radnje prihvaća, a neke odbija. Cilj programa bio je socijalizacija djece i stvaranje veza s prosocijalnim osobama, što dovodi do pozitivnih ponašanja i razvoja mladih.

Program je namijenjen nastavnicima, roditeljima i učenicima:

a) Za nastavnike su namijenjene radionice za razvoj vještina upravljanja razredom i učinkovitih strategija učenja koje mogu smanjiti rano agresivno ponašanje učenika i akademske rizične čimbenike uz povećanje zaštitnih čimbenika.

Neke od tema su proaktivno upravljanje razredom, kooperativne metode učenja i strategije za poboljšanje motivacije učenika. Ove radionice uključuju podučavanje u razredu, a nastavnici mogu i promatrati drugog nastavnika koji koristi strategije predviđene ovim programom. Komponenta intervencije u školi bila je usmjerena na poboljšanje vještina učenja, međuljudskih odnosa i rješavanja problema, uz povećanje akademske uspješnosti i povezanosti sa školom.

b) Učenici su sudjelovali na predavanjima i vježbama o socijalnom i emocionalnom razvoju, rješavanju sukoba, kritičkom razmišljanju i rješavanju problema kako bi poboljšali akademski uspjeh, povećali povezanost sa školom, stekli vještine odbijanja i izgradili prosocijalne stavove o zdravom i konvencionalnom ponašanju. Program učenicima pruža socijalne i emocionalne vještine te vještine rješavanja problema vezanih uz vršnjake. Predavanja i vježbe bili su prilagođeni dobi. Na primjer, mlađi učenici (niži razredi osnovne škole) mogli su sudjelovati u dodatnoj nastavi i učeničkim klubovima, a stariji učenici (viši razredi osnovne škole i srednja škola) su bili uključeni u individualne sate učenja i grupne radionice. RHC je također nudio programe ljetnih kampova za učenike s akademskim poteškoćama ili problemima u ponašanju, koje su osobno preporučili njihovi nastavnici u osnovnoj školi, kao i programe za jačanje socijalnih vještina za učenike srednjih škola.

c) Roditelji su sudjelovali na 5 strukturiranih radionica, radionice kod kuće za odabrane obitelji i dodatnu podršku do 12 radionica. Radionice za roditelje održali su koordinatori između škole i doma. To su bili nastavnici i stručnjaci posebno educirani za pružanje podrške roditeljima i obiteljima. Roditelji su poučeni kako pružiti potporu za dobro ponašanje i posljedice za loša ponašanja te kako komunicirati sa svojom djecom, kako postaviti jasna pravila i standarde o određenim ponašanjima (korištenje psihoaktivnih tvari, izlasci i spolni odnosi) i općenito kako poboljšati svoje roditeljske vještine i smanjiti obiteljske sukobe.

Rezultati evaluacije programa:

  • Konzumacija alkohola: Brown i suradnici (2005) utvrdili su da se prevalencija korištenja alkohola povećala od 6. razreda osnovne škole do 2. razreda srednje škole. Točnije, 29% svih učenika 6. razreda konzumiralo je alkohol barem jednom u posljednjih 12 mjeseci, u usporedbi s 51% u 2. razredu srednje škole. Intervencija nije pokazala nikakve rezultate u promjeni stope konzumacije alkohola.
  • Učestalost konzumacije alkohola: utvrđeno je učestalo konzumiranja alkohola. Intervencija nije uspjela spriječiti djecu iz intervencijske skupine da isprobavaju ili da konzumiraju alkohol, ali je smanjila njihovu učestalost konzumiranja alkohola u usporedbi s kontrolnom skupinom.
  • Pušenje i učestalost pušenja: prevalencija pušenja bila je 9% u 7. razredu osnovne škole, a 18% u 2. razredu srednje škole. Također, učenici koji su sudjelovali u intervenciji isprobavali su i koristili cigarete jednako često kao i oni u kontrolnim skupinama.

Ukoliko želite saznati više, posjetite:  Seattle Social Development Project.

Adolescenti od 10 do 15 godina

Program keepinit REAL

Opis metodologije:

Ovo je program prevencije uporabe sredstava ovisnosti i jačanja socijalnih i emocionalnih kompetencija, osmišljen je da bi se poboljšale kompetencije povezane sa sprječavanjem (zlo)uporabe psihoaktivnih tvari.

Ovaj se program temelji na stvarnim pričama adolescenata, a snimke programa služe za socijalno modeliranje učinkovitih strategija, promicanje pristupa od djece - preko djece - do djece.

Poboljšava socijalne, psihološke i emocionalne kompetencije koje služe za zaštitu mladih od uporabe sredstava ovisnosti, omogućava vizualne modele ponašanja i vježbe primjene vještina.

Program se sastoji od deset lekcija u trajanju od 45 minuta, uključujući igranje uloga i aplikacije za donošenje odluka, koje se temelje na stvarnim pričama tinejdžera.

Teme lekcija su Opcije i izbori, Rizici, Komunikacija i sukobi, Odbijanje, Objašnjavanje, Izbjegavanje, Odlazak, Norme, Suočavanje s osjećajima i Mreže podrške.

Lekcije su osmišljene na način da promiču interakciju između učenika međusobno te između učenika i nastavnika kako bi učenici bili uključeni u vlastito učenje.

Učenici također uče kako procijeniti rizik, vrednovati vlastite percepcije i osjećaje te učinkovito komunicirati.

U okviru ovog programa mladi imaju priliku stvoriti svoje preventivne medije, poput postera i videa, uz opcionalnu pomoćnu intervenciju koja uključuje tri lekcije po 40 minuta.

Rezultati evaluacije programa:

Pokazalo se da ovaj program:

  • Smanjuje stopu konzumacije alkohola, duhana i marihuane za čak 45%.
  • Dovodi do prestanka uporabe. Stope prestanka uporabe svih sredstava ovisnosti bile su 61% veće za sudionike programa nego za učenike koji nisu bili uključeni u program.
  • Dovodi do realističnije percepcije vršnjačke upotrebe, jača stavove protiv upotrebe sredstava ovisnosti, povećava učinkovitost u otporu ponudi sredstava ovisnosti, poboljšava vještine ophođenja u odnosima, samosvijest i odgovorno donošenje odluka.

U slučaju interesa, proučite i Midwestern preventivni program (Midwestern Prevention Project, MPP), poznat i kao projekt STAR.

Intervencija projekta Northland pokazala se učinkovitom za djecu u višim razredima osnovne škole (11-13 godina) te je provedena i pokazala se uspješnom kod učenika srednjih škola (14-18 godina).