Tema 2 Učinkovite strategije

Intervencije se moraju provoditi u dobnim skupinama gdje postoje dokazi o njihovoj učinkovitosti.

a) Za djecu u srednjem djetinjstvu, strategije sprječavanja zlouporabe sredstava ovisnosti se usmjeravaju na pružanje jednostavnih uputa. Primjerice, doktori ti daju lijek kad se osjećaš loše da budeš bolje; uzimanje lijeka   može biti loše ako ga uzimaš bez da ti doktor tako kaže, davanje lijeka drugima je loše, čak i ako to traže.

Učitelji mogu također primijeniti strategije koje su usmjerene k nagrađivanju prosocijalnog ponašanja i   kažnjavanju impulzivnog ili neprikladnog ponašanja.

b) Uz vodstvo, rani adolescenti mogu razviti pozitivne vrijednosti i stavove koje ne podupiru zlouporabu sredstava ovisnosti i na kojima mogu zasnivati svoje odluke o tome hoće li ili ne koristiti sredstva ovisnosti.   Učenici mogu upoznati školska pravila o sredstvima ovisnosti i posljedice kršenja tih pravila.

Mogu razumjeti kako oglašavanje pokušava utjecati na njih kako bi koristili duhan, alkohol i druga sredstva   ovisnosti, i mogu naučiti o štetnim posljedicama alkohola, duhana i drugih sredstava ovisnosti na osjećaje,   percepciju, zdravlje te posebno na mozak u razvoju. Trebaju nastaviti razvijati i vježbati osobne i socijalne   vještine primjerene njihovoj dobi, kao što smo vidjeli u prošloj cjelini.

U kasnijoj adolescenciji, učenici bi trebali koristiti svoje vrijednosti, vještine donošenja odluka, i različite životne vještine – posebice asertivnost ili vještine odupiranja, i to u situacijama kad se koriste sredstva ovisnosti ili kad ih se poziva da koriste sredstva ovisnosti. Trebali bi također učiti o društvenim sankcijama povezanim s korištenjem sredstava ovisnosti.

Konačno, može ih se naučiti različitim strategijama s ciljem smanjenja štetnih učinaka korištenja sredstava ovisnosti.

Kao i sa svakim drugim materijalom za podučavanje, trebalo bi postojati jasno razumijevanje dječjih dobi i faza razvoja.

Sljedeća tablica prikazuje strategije koje jesu i nisu učinkovite u području prevencije ovisnosti u školama:

Strategije za prevenciju ovisnosti u školama

Što funkcionira

Što ne funkcionira

Način prenošenja i struktura

  • interaktivne metode i pristup usmjeren na sudjelovanje
  • visoko strukturirane lekcije i grupni rad koji promiču interakciju među članovima grupe
  • slijedi kurikulum
  • didaktičke metode kao predavanje ili druge pasivne metode
  • nestrukturirane, spontane rasprave
  • oslanja se na procjenu i intuiciju nastavnika
  • provodi ga nastavnik ili druga osoba (trener) koja je prošla edukaciju za provođenje

  • provodi ga osoba koja učenicima ne daje priliku da sudjeluju aktivno
  • programi koji vode odrasle osobe su učinkovitiji od programa koje vode vršnjaci
  • provodi se kroz 10-15 tjednih termina
  • vježbanje vještina odupiranja uporabi sredstava ovisnosti – dovoljno vremena za vježbu
  • bilo koja aktivnost koja uključuje samo jedan događaj

  • programi koji sadrže više komponenti
  • igranje uloga
  • posteri i pamfleti
  • pasivno sudjelovanje učenika
  • podržavajući komentari učenicima

  • manjak aktivnog slušanja i povratne informacije od učitelja/trenera

Sadržaj

  • donošenje odluka, komunikacija i vještine rješavanja problema

  • davanje činjenica o specifičnim sredstvima ovisnosti, koje bi učenike mogle samo učiniti informiranijim konzumentima tih sredstava ovisnosti

  • odnosi s vršnjacima, osobne i društvene vještine

  • bivši ovisnici koji daju svjedočanstva mogu učiniti uporabu sredstava ovisnosti glamuroznom ili senzacionalistički prikazati stvari

  • samoefikasnost i asertivnost

  • programi se samo usmjeravaju na izgradnju samopoštovanja

  • podupiranje navika učenja i akademskih postignuća

  • taktike plašenja i strašne priče koje pretjeruju i krivo tumače rizike uporabe sredstava ovisnosti i koje često proturječe iskustvima učenika

Znanje

  • dobro je istaknuti i dugoročne i kratkoročne biološke i psihološke posljedice korištenja sredstava ovisnosti – ali treba ih prikazati realno 

Stavovi 

  • objektivne informacije o prevalenciji korištenja u školskom okruženju
  • objektivne informacije o prevalenciji korištenja među učenicima na nacionalnoj razini
  • razvoj kritičkog razmišljanja prema ulozi medija i društvenim utjecajima na korištenje sredstava ovisnosti

Znanje

  • programi koji ne sadrže nikakve informacije o sredstvima ovisnosti

Stavovi 

  • kritiziranje vrijednosti
  • donošenje odluka zasnovano samo na moralnim vrijednostima

Vještine odnosa s drugima

  • stjecanje vještina odupiranja sredstvima ovisnosti 
  • stjecanje vještina sigurnosti
  • stjecanje komunikacijskih vještina
  • stjecanje vještina zaštite

Osobne vještine primijenjene skupa s vještinama odnosa s drugima: 

  • razvoj samopoštovanja
  • razvoj vještina za nošenje s poteškoćama
  • razvoj vještina smanjenja stresa
  • razvoj vještina rješavanja problema

Vještine odnosa s drugima

  • programi u kojima manjka vještina za odupiranje sredstvima ovisnosti

Razvoj osobnih vještina bez razvoja vještina odnosa s drugima, na primjer samo razvoj samopoštovanja.

Kao što je već spomenuto, razvijeni i korišteni materijal te korištene metode bi trebali biti u skladu s dobi učenika:

  • Prevencijski programi bi trebali biti osmišljeni tako da se intervenira u što ranijoj dobi, primjerice prije polaska u školu. To će umanjiti čimbenike rizika koji mogu voditi do uporabe sredstava ovisnosti i ojačati protektivne čimbenike.
  • Prevencijski programi za djecu u osnovnoj školi bi trebali ciljati na to da poboljšaju školski uspjeh i socijalno i emocionalno obrazovanje te da utječu na čimbenike rizika za korištenje sredstava ovisnosti.
  • Prevencijski programi za učenike u srednjim školama bi trebali poboljšati njihov školski uspjeh i socijalne vještine.