Tema 1 Uvod

  • za učinkovitu komunikaciju s nastavnicima roditelji trebaju biti informirani o aktivnostima koje se provode u školi, posebice o aktivnostima vezanim uz prevenciju ovisnosti
  • primjerice, neke škole provode projekte koji se temelje na ‘nultoj toleranciji’ prema uporabi duhana i zagovaraju „škole bez duhana”