O nama

O projektu

Ovisnost o pušenju, alkoholu i internetu česti su transnacionalni problemi čiji opseg i odrednice ne poznaju granice u Europi. Ovisnička ponašanja česta su u cijeloj EU, osobito među posebno ranjivim skupinama djece i adolescenata, što pridonosi daljnjem proširivanju nejednakosti povezanih sa zdravljem, bez obzira na državu članicu ili regiju. Dokazi koji podupiru važnost prevencije odnose se na sve države članice, kao i važnost obitelji i škole kao najvažnijih zaštitnih čimbenika ovisničkog ponašanja među mladima. Djeca i adolescenti posebno su ranjivi na ovisnost o pušenju, alkoholu i internetu – novom nedovoljno istraženom fenomenu koji izaziva zabrinutost i zahtijeva pozornost. Ovisnost o internetu nema istu društvenu stigmu kao druge ovisnosti. Unatoč tomu, postoje određene sličnosti između zlouporabe duhana, alkohola i interneta: njihova široka dostupnost, započinjanje u djetinjstvu, socijalna deprivacija i isključenost, slaba dostupnost obrazovanja, problematično obiteljsko i školsko okruženje, učinci na mentalno zdravlje. Iako ove ovisnosti dijele zajedničke rizične čimbenike, potrebno je tek osmisliti programe koji će istovremeno biti usmjereni na prevenciju svih triju vrsta ovisnosti.

ADDfree je projekt s ciljem razvoja i implementacije inovativnih treninga o prevenciji zlouporabe duhana, alkohola i interneta kod djece/adolescenta. Projekt promiče pristup prevenciji usmjeren na obitelj, istovremeno se baveći školskim i širim društvenim kontekstom te promičući zdravu interakciju unutar obitelji, škole, vršnjaka i društva.

Cilj ADDfree projekta je osmisliti i implementirati inovativan trening prevencije zlouporabe duhana, alkohola i interneta kod djece/adolescenta. Ciljne skupine korisnika su odrasli, uključujući ali ne ograničavajući se na roditelje, odgajatelje, učitelje/nastavnike i edukatore – sve koji rade s djecom i mladima, kao i predstavnike roditeljskih udruga i institucija čije usluge koriste djeca i mladi.

Specifični ciljevi ADDfree projekta su sljedeći:

Razvoj i evaluacija interaktivnog kurikuluma treninga vezanog uz prevenciju ovisnosti o alkoholu, pušenju i internetu koji odražava potrebe roditelja, učitelja i odgajatelja.

Povećanje svijesti i vještina vezanih uz prevenciju ovisnosti, kod roditelja, učitelja i odgajatelja, naglašavanje potrebe za aktivnom uključenosti roditelja, razvoj socijalna kompetencije, naglasak na intervencijama u škola.

Poboljšanje sposobnosti partnera u razvoju i pružanju relevantnih treninga.

Povećanje svijesti zajednica, organizacija i drugih dionika o novonastalom treningu.

Povećanje svijesti o nužnosti interdisciplinarne suradnje.

Ishodi

Cilj projekta je podizanje svijesti o važnosti uloge odraslih koji rade s mladima na prevenciji ovisnosti u djetinjstvu i adolescenciji.

Ishodi projekta uključuju:

Mapiranje ekosustava prevencije ovisnosti i razvoj konceptualnog okvira za trening odraslih – roditelja/skrbnika, odgajatelja, učitelja/nastavnika i edukatora (Ishod 1). Ova će aktivnost uključivati ​​pregled postojećih treninga i praksi kao i stavove roditelja/skrbnika i odgajatelja, učitelja/nastavnika i edukatora o specifičnim manjkavostima u dosadašnjim spoznajama. U izvješću će se istaknuti nedostaci dosadašnjih treninga i dobre prakse kao i potrebe edukatora te će se raspravljati o zahtjevima treninga koje je potrebno uzeti u obzir pri osmišljavanju metodologije i razvoju adekvatnog treninga.

Metodološki okvir za izradu kurikuluma treninga (Ishod 2). Ovaj ishod će rezultirati razvojem sveobuhvatnog vodiča za dizajn novog kurikuluma treninga. Ovaj će vodič poslužiti kao osnova, opisujući temelje i strategiju za stvaranje, na znanstvenim spoznajama utemeljenih, alata i materijala kao i za implementaciju osmišljenog treninga. Osmišljavanje i primjena inovativnih, sveobuhvatnih modula treninga usmjerenih na razumijevanje elemenata ovisnosti zajedničkih svim ciljnim skupinama (problematična uporaba alkohola, duhana i interneta) pridonijet će boljem razumijevanju ključnih pitanja. Također će se razviti i specijalizirani moduli treninga za: (a) roditelje, s fokusom na roditeljske vještine i komunikacijske strategije, (b) učitelje/nastavnike, s naglaskom na školske aktivnosti, dok će se moduli treninga za (c) edukatore usmjeriti na važnost i obitelj i škole za razvoj sveobuhvatnog kurikuluma treninga za odrasle.

Razvoj kurikuluma paketa treninga (Ishod 3). Paket treninga uključivat će priručnik za trening, prezentacije i druge alate kao što su video zapisi, studije slučaja, vježbe, predložene materijale za čitanje po temama itd. Također će uključivati ​​predložene alate za procjenu stečenog znanja i vještina i njihovo vrednovanje. Paket treninga će se sastojati od:

 – zajedničkih osnovnog modula za sve ciljne skupine

 – specijaliziranih modula usmjerenih na obitelj i ulogu roditelja/skrbnika         

 – specijaliziranih modula usmjerenih na ulogu školskog okruženja i intervencija u školi za učitelje/nastavnike

 – specijaliziranih modula za ​​razvoj relevantnog obrazovanja edukatora odraslih

Interaktivna web platforma, aplikacije i digitalni alati za učenje (Ishod 4). Interaktivna web platforma uključivat će sve razvijene module treninga i alate za procjenu stečenog znanja i vještina. Platforma će također uključivati ​​alate za komunikaciju i umrežavanje koji će omogućiti članovima da stvore svoj profil te se povežu s drugim sudionicima treninga u tematske grupe.

Aktivnosti treninga odraslih (C1 & C2). Susret partnera na projektu (C1) uključivat će prezentaciju modula treninga uz vrednovanje treninga. Održat će se tijekom 3 dana i uključivat će članove partnerskih organizacija. Mješoviti događaj mobilnosti (C2), petodnevna je aktivnost koja će uključivati ​​provedbu treninga odraslih (roditelja, učitelja, edukatora) licem u lice i e-učenje na svim ciljnim skupinama uz vrednovanje stečenih znanja i vještina.

Priručnik za primjenu treninga (Ishod 5). Ovaj ishod pružit će smjernice zainteresiranim pojedinicima i organizacijama (npr. edukatorima za obrazovanje odraslih, obrazovnim i akademskim institucijama) o tome kako implementirati novoosmišljeni trening u svojim organizacijama. Očekivani ishodi za uključene stručnjake i suradnike na projektu po završetku ovog projekta su: povećana svijest o (a) relevantnim mogućnostima i tehnikama treninga u zemljama EU, (b) manjkavostima u znanju i potrebama ciljnih skupina – stvarnih korisnika.