Θεματική 5 Προσπαθήστε να επικοινωνήσετε με τους γονείς

Πλεονεκτήματα

Μέσω e-mail

Δια ζώσης

Τηλεφωνικά

Μέσω γραπτών μηνυμάτων

Εύκολο

++

++

+

+++

Γρήγορο

++

+

++

+

Βολικό

++

++

+

+++

Εύκολα προσβάσιμο

++

+

+

+++

Γραπτά έγγραφα

+++

-

-

+

Μη- παρεμβατικά

++

-

-

++

Έγκαιρη απάντηση

+

+++

+++

+++

Επιτρέπει την έκφραση σκέψεων

++

+++

++

+

Ξεκάθαρη διατύπωση

++

+++

++

+

Καλή έκφραση μηνυμάτων

++

+++

++

+

Μη-λεκτική επικοινωνία

-

+++

-

-

Επιτρέπει την ανάπτυξη σχέσης

+

+++

++

+

Πιο λεπτομερής λεκτική επικοινωνία

++

+++

++

-

 • Εμπόδια για γονείς:
  • Οι προσωπικές τους αρνητικές σχολικές εμπειρίες
  • Αντίληψη/θεώρηση έλλειψης φροντίδας ή ενδιαφέροντος από τον/την εκπαιδευτικό για το παιδί τους
  • Οι γονείς μπορεί να νοιώθουν εκφοβισμένοι από το σχολείο
  • Γλωσσικά εμπόδια
  • Οι γονείς μπορεί να μην κατανοούν τη σημαντικότητα τους στην εκπαίδευση των παιδιών
 • Εμπόδια για εκπαιδευτικούς:
  • Μερικές φορές οι εκπαιδευτικοί νοιώθουν ότι οι γονείς δεν εκτιμούν την αξία της εκπαίδευσης, δεν δίνουν κίνητρα στα παιδιά τους για να μαθαίνουν επαρκώς, και δεν τιμωρούν επαρκώς τα παιδιά τους.
  • Οι εκπαιδευτικοί συχνά νοιώθουν ότι οι γονείς είναι καχύποπτοι και εχθρικοί και τείνουν να νοιώθουν ότι θα αποφύγουν τις συγκρούσεις εάν αποφύγουν να επικοινωνήσουν με τους γονείς.
  • Η εμπειρία καθώς και έρευνες έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί που τηλεφωνούν στους γονείς εγκαίρως όταν και ένα προκύψει ένα ζήτημα, τείνουν να αποφεύγουν την άμβλυνση του προβλήματος και συνεπώς λαμβάνουν στήριξη από τους γονείς.
  • Το ζήτημα μπορεί να προκαλείται από την έλλειψη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σχετικά με την κατάλληλη επικοινωνία γονιού-εκπαιδευτικού
  • Έρευνες από τις ΗΠΑ επιδεικνύουν ότι μόνο ένας/μια ανά 25 εκπαιδευτικούς έλαβε κάποιας μορφής εκπαίδευση σχετικά με την επικοινωνία γονιού-εκπαιδευτικού

Για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρέπει να περιλαμβάνει μελέτες σχετικές με θέματα για τις συμμαχίες γονιού-σπιτιού και να παρέχει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες τις δεξιότητες για επικοινωνία