Θεματική 5 Προκλήσεις κατά την Υλοποίηση του Προγράμματος

 • Ισορροπία μεταξύ ήδη ανεπτυγμένου προγράμματος και την προσαρμογή του σε συγκεκριμένες περιστάσεις και τις ανάγκες του πληθυσμού
 • Τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις με βάση το πρόγραμμα:
  • Υιοθέτηση του υπάρχοντος προγράμματος
  • Υιοθέτηση του υπάρχοντος προγράμματος με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες του πληθυσμού
  • Υλοποίηση με βάση τις κοινοτικές ανάγκες

Υιοθέτηση του Υπάρχοντος Προγράμματος: Υπερ και Κατά

 • Υιοθετήστε με ιδιαίτερη ακρίβεια για να αυξήσετε την πιθανότητα του ιδίου αποτελέσματος.
 • Η προσαρμογή στα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της κοινότητας είναι περιορισμένη.
 • Καθώς τα προγράμματα βασίζονται ήδη σε εμπειρικά στοιχεία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επίτευξης των απαιτούμενων στόχων.
 • Οι απαραίτητοι πόροι ήδη περιγράφονται.
 • Πιθανή έλλειψη καταλληλότητας με την κοινότητα.
 • Μερικά προγράμματα με βάση εμπειρικά στοιχεία απαιτούν δεκαετίες για να αξιολογηθούν κατάλληλα, και μέχρι να γίνει αυτό οι ανάγκες της κοινότητας μπορούν να αλλάξουν.
 • Η υλοποίηση του προγράμματος στην κοινότητα μπορεί να διαφέρει από την εφαρμογή στην ερευνητική μελέτη.
 • Τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι σχετικά με την κοινότητα.

Υιοθέτηση του υπάρχοντος προγράμματος με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες του πληθυσμού: Υπερ και Κατά

 • Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης.
 • Το πρόγραμμα μπορεί να είναι πιο σχετικό με τη συγκεκριμένη κουλτούρα των γλωσσικών χαρακτηριστικών της κοινότητας.
 • Τα βασικά συστατικά του προγράμματος μπορούν να μετατραπούν, κάτι που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αποτελεσματικότητα.

Υλοποίηση με βάση τις Κοινοτικές Ανάγκες

 • Σημαντική αποδοχή
 • Οι δημιουργοί του προγράμματος μπορεί να είναι οι πρώτοι που θα αξιολογήσουν εμπειρικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του.
 • Τα κυριότερα εμπόδιά αφορούν το χρόνο και ενέργεια που απαιτούνται για τη δημιουργία του προγράμματος.
 • Το πρόγραμμα μπορεί να είναι αναποτελεσματικό.
 • Η εξασφάλιση χρηματοδότησης μπορεί να αποτελέσει σημαντική πρόκληση.
 • Tα προγράμματα πρόληψης μπορεί να μη θεωρούνται ως πρωταρχική προτεραιότητα.
 • Οι υπεύθυνοι υλοποίησης χρειάζονται έγκριση από:
  • Αστυνόμους
  • Διευθυντές/τριες
  • Εκπαιδευτικούς
  • Το σχολικό συμβούλιο
  • Διαφορετικά μέλη της κοινότητας
 • Το σύνηθες χαμηλό ποσοστό έκθεσης στις επιδράσεις των καθολικών προληπτικών προγραμμάτων μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλό αντίκτυπο.
 • Τα καθολικά προληπτικά προγράμματα έχουν αποδειχθεί να έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο όταν έχουν επαρκή διάρκεια και ένταση, όταν έχουν ως στόχο την ανάπτυξη προστατευτικών παραγόντων και ψυχικής ανθεκτικότητας και εστιάζουν σε κοινά προβλήματα που επηρεάζουν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού.
 • Η κακή υλοποίηση μπορεί να είναι αποτέλεσμα:
  • Μη υποστηρικτικών κανονισμών
  • Μη υποστηρικτικών σχολικών πολιτικών
  • Έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης
  • Έλλειψης αφοσίωσης
  • Έλλειψης ικανοτήτων
  • Έλλειψης ηγεσίας
 • Δημόσια Εκπαίδευση
 • Διάδοση και Υιοθέτηση Κοινών Αρχών
 • Δημόσια Πολιτική