Θεματική 4 Συστατικά του Σχολικού Προληπτικού Προγράμματος

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

I Έρευνα

 • Αυτό είναι το πρώτο βήμα και αποτελείται από την εξέταση της ομάδας-στόχου. Τα βήματα είναι:
  • Ανάλυση της κατάστασης
  • Εξέταση της ομάδας-στόχου
  • Εξέταση των στάσεων της ομάδας-στόχου για το κάπνισμα/κατανάλωση αλκοόλ/χρήση διαδικτύου
  • Εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν το πρόγραμμα
  • Εξέταση υπαρχόντων ανθρώπινων και υλικών πόρων
  • Η δημιουργία των προγραμμάτων πρόληψης πρέπει να αντικατοπτρίζει την κατανόηση της διαδικασίας που οδηγεί στην ανάπτυξη του προβλήματος και των παραγόντων κινδύνου και προστατευτικών παραγόντων.
 • Είναι σημαντικό να μετρήσετε τις ανάγκες του πληθυσμού-στόχου
 • Οι ανάγκες πρέπει να εξεταστούν μέσω της χρήσης δεικτών:
  • Επιπολασμός του καπνίσματος
  • Ηλικία στην οποία καπνίστηκε το πρώτο τσιγάρο
  • Επιπολασμός της κατανάλωσης αλκοόλ
  • Επιπολασμός της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ
  • Ηλικία στην οποία ξεκίνησε η κατανάλωση αλκοόλ
  • Επιπολασμός προβληματικής χρήσης του διαδικτύου
  • Αριθμός ωρών μπροστά από την οθόνη ανά μέρα 

I Έρευνα- συλλογή δεδομένων

 • Έρευνες σε σχολικό επίπεδο
 • Δεδομένα σε κοινοτικό επίπεδο από τοπικά ή εθνικά ιδρύματα δημόσιας υγείας

Σημαντική σημείωση:

Εάν τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από μια έρευνα, η έρευνα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά για να περιλαμβάνει επαρκές δείγμα του πληθυσμού-στόχου ή εάν είναι εφικτό, ολόκληρου του πληθυσμού. Η καλύτερη πρακτική είναι η χρήση ήδη επικυρωμένων ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν στην κοινότητα σας, όπως ερωτηματολόγια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ή Έρευνες Υγείας από το Ίδρυμα Δημόσιας Υγείας. 

II Απόφαση των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν στο Πρόγραμμα Πρόληψης

 • Συμπεριφορικές
 • Με βάση πολιτικές
 • Περιβαλλοντικές
 • Εκπαιδευτικές
 • Οργανωτική αλλαγή

III Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού- Βήματα

 • Προετοιμασία
 • Σχέδιο
 • Σχεδιασμός διάδοσης

IV Κατάρτιση Εκπαιδευτικών

 • Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι οικειοθελής.
 • Οι ικανότητες τους πρέπει να αξιολογούνται και να ενδυναμώνονται σε ατομικό επίπεδο.
 • ΟΙ εκπαιδευτικοί πρέπει να λειτουργούν ως πρότυπα.

V Αξιολόγηση

 • Ευέλικτη
 • Σταθερή
 • Αξιόπιστη
 • Συχνή
 • Τι πρέπει να επιτύχει το πρόγραμμα
 • Πως εφαρμόστηκε
 • Τι έγινε
 • Ποια ήταν τα αποτελέσματα
 • Διαδικασίες (δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν, ποια είναι η ομάδα-στόχος, πόροι που χρησιμοποιήθηκαν)
 • Αποτελέσματα (τι επιτεύχθηκε κλπ.)

VI Στρατηγικές Διάδοσης και Επικοινωνίας

 • Μπορούν να υλοποιηθούν ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για να επιτρέψουν την ενσωμάτωση της κοινότητας.
 • Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας πρέπει να συμπεριληφθούν στη διαδικασία σχεδιασμού, προώθησης και κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
 • Διάδοση του προγράμματος μέσω ενώσεων, σχολικού συμβουλίου και συνδέσμους εκπαιδευτικών
 • Ευαισθητοποιήστε το κοινό.