Θεματική 4 Εργαλεία επικοινωνίας και συμβουλές

  • Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του έργου ADD-FreeTraining έχει δημιουργηθεί μέσα από επιστημονικές μεθόδους που βασίζονται στην απόδειξη και οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρονικό σημείο του έργου.
  • Το διδακτικό προσωπικό είναι μία από τις κύριες ομάδες-στόχους του έργου, μαζί με τους γονείς/την οικογένεια. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας των ομάδων εστίασης (Focus Groups), μεγάλο ποσοστό του διδακτικού προσωπικού τόνισε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα στην εύρεση έγκυρου υλικού στο Διαδίκτυο, προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει στους/στις μαθητές/τριές του για την προβληματική χρήση του Διαδικτύου.
  • Για αυτόν, ακριβώς, τον λόγο, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου, διατίθεται μία διάλεξη, η οποία είναι έτοιμη προς χρήση, τόσο απέναντι σε μαθητές/τριες, όσο και απέναντι σε γονείς. Το διδακτικό προσωπικό μπορεί να την κατεβάσει και να την χρησιμοποιήσει απευθείας. Η διάλεξη περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο, όπως, για παράδειγμα, βασικούς ορισμούς και ασκήσεις αλληλεπίδρασης. Η διάλεξη είναι, φυσικά, βασισμένη στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο του έργου ADD-FreeTraining.