Θεματική 3 Είδη επικοινωνίας μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών

 • Στη μονόδρομη επικοινωνία, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί τείνουν να μοιράζονται πληροφορίες.
 • Συχνά μπορεί να είναι γραπτή επικοινωνία για εκδηλώσεις στο σχολείο.
 • Η αμφίδρομη επικοινωνία περιλαμβάνει το διάλογο μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών.
 • Η καλή αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονιών είναι απαραίτητη για:
  • την ανάπτυξη εμπιστοσύνης
  • η ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών για τα προβλήματα των μαθητών/τριων μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων και οι γονείς μπορούν εύκολα να διατηρήσουν επαφή με τον/την εκπαιδευτικό.
 • Το καλύτερο είδος επικοινωνίας είναι ανοιχτή, ξεκάθαρη, εποικοδομητική και καίρια.
 • Η αμφίδρομη επικοινωνία πρέπει να είναι:
  • διαδραστική
  • ίση
  • με βάση την ανατροφοδότηση
 • Είναι πιθανόν, οι γονείς από χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εμπλοκή στην αμφίδρομη επικοινωνία, όπως:
  • Αυστηρά προγράμματα εργασίας
  • Έλλειψη πόρων, προβλήματα με τη μετακίνηση και
  • Άγχος
 • Αυτοί οι γονείς συνήθως έχουν χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο που μπορεί να οδηγήσει σε μια αίσθηση ανεπάρκειας προς το σχολείο.
 • Τα επικοινωνιακά μοτίβα μεταξύ εκπαιδευτικών και γονιών έχει αποδειχθεί ότι σχετίζονται με τη στάση απέναντι στο σχολείο.
 • Οι γονείς έχουν περιγραφεί ως:
  • Θετικοί ή αρνητικοί και
  • Παθητικοί ή ενεργοί
 • Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσαρμόσουν την επικοινωνία:
  • Οι παθητικοί γονείς ανησυχούν περισσότερο για τους βαθμούς και την υγεία των παιδιών.
  • Οι ενεργοί γονείς περιμένουν με ανυπομονησία για τη συζήτηση σχετικά με την ανατροφοδότηση και το σύστημα αξιολόγησης.
 • Σε μια ιδανική κατάσταση, οι γονείς είναι ευέλικτοι και κοινωνικά μορφωμένοι, συλλογίζονται με κριτικό τρόπο σχετικά με τα διάφορα επικοινωνιακά μοτίβα και είναι πρόθυμοι να προσαρμόσουν τις επικοινωνιακές τους μεθόδους σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάσταση που αντιμετωπίζουν και την εμπειρία των εκπαιδευτικών.
 • Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν επαρκείς σχέσεις και σχέσεις εμπιστοσύνης πριν προκύψει κάποιο πρόβλημα.
 • Η ανοικτή σχέση μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών μπορεί να επιτρέψει στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς να συζητήσουν τη ζωή των παιδιών/εφήβων στο σπίτι.
 • Η στάση του/της εκπαιδευτικού και οι πιθανότητες αντιμετώπισης της σύγκρουσης μπορεί να είναι κριτικής σημασίας, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζονται από γονείς με παιδιά που πάσχουν από μαθησιακές δυσκολίες ή αντιμετωπίζουν συμπεριφορικά προβλήματα.
 • Η επαρκής επικοινωνία γονιού-εκπαιδευτικού μπορεί να:
  • Οδηγήσει στην προσαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση τις εμπειρίες του παιδιού/εφήβου στο σπίτι.
  • Βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν τη φυσική, κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού τους.
  • Βοηθήσει τους γονείς να δημιουργήσουν ένα θετικό οικιακό περιβάλλον.
  • Βοηθήσει τους γονείς να εμπλακούν σε σχολικά προγράμματα.
  • Βοηθά στη μείωση των επιπέδων άγχους των εκπαιδευτικών.
  • Ενδυναμώνει τους/τις εκπαιδευτικούς ούτως ώστε να διδάσκουν πιο αποτελεσματικά.
  • Βοηθά τους/τις εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν υψηλότερο επαγγελματικό κύρος και εξουσία.

Η καλή επικοινωνία γονιού-εκπαιδευτικού είναι ειλικρινής και αξιόπιστη!