Θεματική 2 Τύποι γονεϊκότητας

Τα ευρήματα που συσσωρεύονται υποδηλώνουν πως η χρήση αλκοόλ –και συγκεκριμένα η κατάχρησή του- μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των εφήβων και να αυξήσει τον κίνδυνο εξάρτησης αργότερα στη ζωή. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για τους γονείς να επιβραδύνουν ή να αποτρέψουν την έναρξη της κατανάλωσης αλκοόλ όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο τύπος γονεϊκότητας μπορεί να επηρεάσει το αν τα παιδιά θα ακολουθήσουν τις συμβουλές σχετικά με τη χρήση του αλκοόλ. Κάθε γονέας είναι μοναδικός, αλλά οι τρόποι με τους οποίους αλληλεπιδρά με τα παιδιά του μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τέσσερις τύπους:

  • Οι αυταρχικοί γονείς τυπικά εξασκούν υψηλό έλεγχο και πειθαρχία με χαμηλή θαλπωρή και ταχύτητα ανταπόκρισης. Για παράδειγμα ανταποκρίνονται στους κακούς βαθμούς με τιμωρία αλλά αφήνουν τους καλούς βαθμούς να περάσουν απαρατήρητοι.
  • Οι επιτρεπτικοί γονείς τυπικά εξασκούν χαμηλό έλεγχο και πειθαρχία με υψηλή θαλπωρή και ταχύτητα ανταπόκρισης. Για παράδειγμα θεωρούν όλους τους βαθμούς αποδεκτούς και αποτυγχάνουν στο να διορθώσουν συμπεριφορές που μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλούς βαθμούς.
  • Οι αδιάφοροι γονείς εξασκούν χαμηλό έλεγχο και πειθαρχία όπως και χαμηλή θαλπωρή και ταχύτητα ανταπόκρισης. Για παράδειγμα μπορεί να μην ενδιαφέρονται καθόλου για τη σχολική επίδοση των παιδιών τους.
  • Οι αυστηροί γονείς εξασκούν υψηλό έλεγχο και πειθαρχία με υψηλή θαλπωρή και ταχύτητα ανταπόκρισης. Για παράδειγμα προσφέρουν έπαινο για τους καλούς βαθμούς και χρησιμοποιούν συνειδητά την πειθαρχία και την καθοδήγηση για να βοηθήσουν να βελτιωθούν οι κακοί βαθμοί.

Ανεξαρτήτως του αναπτυξιακού αποτελέσματος που εξετάζεται – εικόνα σώματος, ακαδημαϊκή επιτυχία ή κατάχρηση ουσιών – τα παιδιά που ανατρέφονται από αυστηρούς γονείς τείνουν να τα πηγαίνουν καλύτερα από τους συνομήλικους τους. Αυτό είναι αληθές ειδικά όσον αφορά στο ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, εν μέρει επειδή τα παιδιά που ανατρέφονται από τέτοιους γονείς μαθαίνουν εφαρμογές επίλυσης προβλημάτων και συναισθηματικής έκφρασης που θα τα προστατέψουν ενάντια στις ψυχικές δυσκολίες που συχνά προηγούνται της κατάχρησης αλκοόλ. Ο συνδυασμός της πειθαρχίας και της στήριξης από τους αυστηρούς γονείς προωθεί την υγιή λήψη αποφάσεων σχετικά με το αλκοόλ και άλλες εν δυνάμει απειλές στην υγιή ανάπτυξη.