Θεματική 2 Εισηγήσεις για την Ανάπτυξη Σχολικών Προληπτικών Προγραμμάτων

 • I Ανάπτυξη και ισχυρή ενίσχυση της σχολικής πολιτικής για το κάπνισμα/κατανάλωση αλκοόλ
 • II Παροχή διδασκαλίας σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις, τους κανόνες σχετικά με τους συνομήλικους και πιο σημαντικά, δεξιότητες άρνησης
 • III Παροχή εκπαίδευσης για τις επιδράσεις του καπνίσματος/κατανάλωσης αλκοόλ και προβληματικής χρήσης του διαδικτύου σε κάθε τάξη, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο μέχρι το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • IV Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να καταρτιστούν σε θέματα πρόληψης
 • V Εμπλέξετε τους γονείς
 • VI Αξιολογείτε συχνά τα προληπτικά προγράμματα

 • Εξηγήστε την λογική πίσω από την προληπτική πολιτική σε εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά.
 • ΟΙ απαγορεύσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μαθητές/τριες, γονείς, οποιουσδήποτε επισκέπτες στο σχολικό χώρο ή οποιαδήποτε κοινωνική συγκέντρωση που χορηγείται ή οργανώνεται από το σχολείο.
 • Η διαφήμιση οποιωνδήποτε προϊόντων καπνού ή αλκοολούχων ποτών πρέπει να απαγορευτεί στο σχολικό χώρο.
 • Πρέπει να δίνονται οδηγίες στους/στις μαθητές/τριες για το πως να αποφύγουν το κάπνισμα/κατανάλωση αλκοόλ και προβληματική χρήση του διαδικτύου.
 • Όλοι οι μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και όλο το σχολικό προσωπικό πρέπει να έχει πρόσβαση σε προγράμματα για τη διακοπή του καπνίσματος/υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ/προβληματικής χρήσης του διαδικτύου.
 • Πρέπει να καθιερωθούν διαδικασίες επικοινωνίας.
Για να διασφαλίσετε υποστήριξη για προγράμματα πρόληψης, το πρόγραμμα πρέπει να αναπτυχθεί σε συνεργασία με μαθητές/τριες, γονείς, άλλους εκπαιδευτικούς και σχολικό προσωπικό, το σχολικό συμβούλιο και σημαντικά μέλη της κοινότητας.

Είναι σημαντικό το πρόγραμμα να μην περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών ή την πρόκληση φόβου προς το κάπνισμα/κατανάλωση αλκοόλ και προβληματική χρήση του διαδικτύου σε παιδιά/εφήβους καθώς μπορεί να κινήσει την περιέργειά τους.

Οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να απευθύνονται σε:

 • Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες συνέπειες αναφορικά με τις σωματικές, αισθητικές και κοινωνικές πτυχές του καπνίσματος όπως η μειωμένη ασφάλεια, κίτρινα δόντια, μυρωδιά του καπνίσματος στα ρούχα και την ανάσα.
 • Κοινοτικά προγράμματα που έχουν ως στόχο τη μείωση του βαθμού αποδοχής του καπνίσματος και ιδιαίτερα της κατανάλωσης αλκοόλ.
 • Οι κυριότεροι λόγοι καπνίσματος/ κατανάλωσης αλκοόλ/ και προβληματικής χρήσης του αλκοόλ σε παιδιά/εφήβους και στόχος η ανάπτυξη άλλων τρόπων επίτευξης αυτών των σκοπών. Αυτοί οι λόγοι συνήθως περιλαμβάνουν αποδοχή από συνομήλικούς, αίσθημα ωριμότητας ή τεχνικές αντιμετώπισης άγχους.
 • Προσανατολίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης και αποφυγής επιρροής κυρίως από το μάρκετινγκ και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
 • Έχει ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων άρνησης μέσω της άμεσης διδασκαλίας, μοντελοποίησης, πρόβας και ενίσχυσης.
 • Περιλαμβάνει ασκήσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοπεποίθησης, επικοινωνίας, καθορισμού στόχων και επίλυσης προβλημάτων.

 • Το πρώτο τσιγάρο καπνίζεται γύρω στις ηλικίες 11 με 13.
 • Η εκπαίδευση πρέπει να είναι πιο εντατική σε αυτή την ηλικία.
 • ΟΙ αυξήσεις στην ένταση και διάρκεια τις εκπαίδευσης για την πρόληψη καπνίσματος έχουν ως αποτέλεσμα ταυτόχρονες αυξήσεις στην αποτελεσματικότητα.
 • Τα προγράμματα πρέπει να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα μαθημάτων.

 • Εκπαιδεύονται στην παράδοση του προγράμματος.
 • Αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα των προγραμμάτων.
 • Γνωρίζουν την υποκείμενη θεραπεία και εννοιολογικό πλαίσιο του προγράμματος.

 • Η συζήτηση στο σπίτι μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα καλύτερης κατανόησης των συνεπειών του καπνίσματος/κατανάλωσης αλκοόλ και προβληματικής χρήσης το διαδικτύου.
 • Η συζήτηση στο σπίτι μπορεί να ωθήσει τη διακοπή του καπνίσματος.