Θεματική 2 Εισηγήσεις για την Ανάπτυξη Σχολικών Προληπτικών Προγραμμάτων

 • I Ανάπτυξη και ισχυρή ενίσχυση της σχολικής πολιτικής για το κάπνισμα/κατανάλωση αλκοόλ
 • II Παροχή διδασκαλίας σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις, τους κανόνες σχετικά με τους συνομήλικους και πιο σημαντικά, δεξιότητες άρνησης
 • III Παροχή εκπαίδευσης για τις επιδράσεις του καπνίσματος/κατανάλωσης αλκοόλ και προβληματικής χρήσης του διαδικτύου σε κάθε τάξη, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο μέχρι το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • IV Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να καταρτιστούν σε θέματα πρόληψης
 • V Εμπλέξετε τους γονείς
 • VI Αξιολογείτε συχνά τα προληπτικά προγράμματα

I Ανάπτυξη και ισχυρή ενίσχυση της σχολικής πολιτικής για το κάπνισμα/κατανάλωση αλκοόλ και προβληματική χρήση του διαδικτύου

 • Εξηγήστε την λογική πίσω από την προληπτική πολιτική σε εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά.
 • ΟΙ απαγορεύσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μαθητές/τριες, γονείς, οποιουσδήποτε επισκέπτες στο σχολικό χώρο ή οποιαδήποτε κοινωνική συγκέντρωση που χορηγείται ή οργανώνεται από το σχολείο.
 • Η διαφήμιση οποιωνδήποτε προϊόντων καπνού ή αλκοολούχων ποτών πρέπει να απαγορευτεί στο σχολικό χώρο.
 • Πρέπει να δίνονται οδηγίες στους/στις μαθητές/τριες για το πως να αποφύγουν το κάπνισμα/κατανάλωση αλκοόλ και προβληματική χρήση του διαδικτύου.
 • Όλοι οι μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και όλο το σχολικό προσωπικό πρέπει να έχει πρόσβαση σε προγράμματα για τη διακοπή του καπνίσματος/υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ/προβληματικής χρήσης του διαδικτύου.
 • Πρέπει να καθιερωθούν διαδικασίες επικοινωνίας.
Για να διασφαλίσετε υποστήριξη για προγράμματα πρόληψης, το πρόγραμμα πρέπει να αναπτυχθεί σε συνεργασία με μαθητές/τριες, γονείς, άλλους εκπαιδευτικούς και σχολικό προσωπικό, το σχολικό συμβούλιο και σημαντικά μέλη της κοινότητας.

II Παροχή διδασκαλίας σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις, τους κανόνες σχετικά με τους συνομήλικους και πιο σημαντικά, δεξιότητες άρνησης

Είναι σημαντικό το πρόγραμμα να μην περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών ή την πρόκληση φόβου προς το κάπνισμα/κατανάλωση αλκοόλ και προβληματική χρήση του διαδικτύου σε παιδιά/εφήβους καθώς μπορεί να κινήσει την περιέργειά τους.

Οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να απευθύνονται σε:

 • Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες συνέπειες αναφορικά με τις σωματικές, αισθητικές και κοινωνικές πτυχές του καπνίσματος όπως η μειωμένη ασφάλεια, κίτρινα δόντια, μυρωδιά του καπνίσματος στα ρούχα και την ανάσα.
 • Κοινοτικά προγράμματα που έχουν ως στόχο τη μείωση του βαθμού αποδοχής του καπνίσματος και ιδιαίτερα της κατανάλωσης αλκοόλ.
 • Οι κυριότεροι λόγοι καπνίσματος/ κατανάλωσης αλκοόλ/ και προβληματικής χρήσης του αλκοόλ σε παιδιά/εφήβους και στόχος η ανάπτυξη άλλων τρόπων επίτευξης αυτών των σκοπών. Αυτοί οι λόγοι συνήθως περιλαμβάνουν αποδοχή από συνομήλικούς, αίσθημα ωριμότητας ή τεχνικές αντιμετώπισης άγχους.
 • Προσανατολίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης και αποφυγής επιρροής κυρίως από το μάρκετινγκ και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
 • Έχει ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων άρνησης μέσω της άμεσης διδασκαλίας, μοντελοποίησης, πρόβας και ενίσχυσης.
 • Περιλαμβάνει ασκήσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοπεποίθησης, επικοινωνίας, καθορισμού στόχων και επίλυσης προβλημάτων.

III Παροχή εκπαίδευσης για τις επιδράσεις του καπνίσματος/κατανάλωσης αλκοόλ και προβληματικής χρήσης του διαδικτύου σε κάθε τάξη, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο μέχρι το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • Το πρώτο τσιγάρο καπνίζεται γύρω στις ηλικίες 11 με 13.
 • Η εκπαίδευση πρέπει να είναι πιο εντατική σε αυτή την ηλικία.
 • ΟΙ αυξήσεις στην ένταση και διάρκεια τις εκπαίδευσης για την πρόληψη καπνίσματος έχουν ως αποτέλεσμα ταυτόχρονες αυξήσεις στην αποτελεσματικότητα.
 • Τα προγράμματα πρέπει να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα μαθημάτων.

IV Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να καταρτιστούν σε θέματα πρόληψης

 • Εκπαιδεύονται στην παράδοση του προγράμματος.
 • Αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα των προγραμμάτων.
 • Γνωρίζουν την υποκείμενη θεραπεία και εννοιολογικό πλαίσιο του προγράμματος.

V Εμπλέξετε τους γονείς

 • Η συζήτηση στο σπίτι μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα καλύτερης κατανόησης των συνεπειών του καπνίσματος/κατανάλωσης αλκοόλ και προβληματικής χρήσης το διαδικτύου.
 • Η συζήτηση στο σπίτι μπορεί να ωθήσει τη διακοπή του καπνίσματος.