Θεματική 1 Εισαγωγή

Ο κύριος στόχος των προληπτικών προγραμμάτων στο σχολείο είναι να κρατήσει τα παιδιά/εφήβους μακριά από το κάπνισμα, κατάχρηση αλκοόλ και την προβληματική χρήση του διαδικτύου, με σκοπό να προλάβει αυτές τις συμπεριφορές για την υπόλοιπη ζωή τους.

Τα σχολικά προληπτικά προγράμματα οργανώνονται συνήθως ως αναπόσπαστο μέρος του σχολικού προγράμματος και είναι προσαρμοσμένα στην ηλικία των παιδιών.

  • Ανταλλαγή πληροφοριών
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων για την αναγνώριση και αντίσταση επιρροής από συνομήλικους και μάρκετινγκ
  • Διδασκαλία δεξιοτήτων άρνησης
  • Εκπαίδευση δεξιοτήτων ζωής σε ένα πρόγραμμα πρόληψης ναρκωτικών στην τάξη που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης, κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων άρνησης. Έχει ως στόχο παιδιά στην ανώτερη δημοτική ή πρώιμη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Πρόγραμμα: Συνδέοντας τα Ενδιαφέροντα των Οικογενειών και των Εκπαιδευτικών είναι μια προληπτική παρέμβαση που στοχεύει στην πρόληψη αντικοινωνικών και επιθετικών συμπεριφορών και την προώθηση θετικής ανάπτυξης σε παιδιά δημοτικού.
  • Πρόγραμμα: Το Έργο Κεντροδυτικής Πρόληψης περιλαμβάνει την εφαρμογή στρατηγικών σε κοινοτικό επίπεδο που ενισχύουν το μήνυμα ενάντια στα ναρκωτικά σε παιδιά μέσης εκπαίδευσης.