Θεματική 1 Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα εξετάσουμε πως ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αναγνωρίσει μερικές πρώιμες ενδείξεις και συμπτώματα σε μαθητές/τριες που φέρονται να έχουν ξεκινήσει πρόσφατα το κάπνισμα και τι περισσότερο μπορεί να κάνει ο/η εκπαιδευτικός. Σε αυτή την περίπτωση, δε αναφερόμαστε σε πρακτικές πρωταρχικής παρέμβασης (πρόληψη) αλλά   δευτερογενής παρέμβασης. Παρόλα αυτό, αυτό δεν αποκλείει τις πρακτικές πρωταρχικής παρέμβασης, αλλά είναι κάτι που πρέπει να διευθετηθεί παράλληλα.