Θεματική 1 Εισαγωγή –  Είδη Προληπτικών Παρεμβάσεων

Οι προληπτικές παρεμβάσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις ομάδες:

 • Καθολική παρέμβαση
 • Επιλεκτική Παρέμβαση
 • Ενδεδειγμένη Παρέμβαση

Καθολικές Προληπτικές Παρεμβάσεις

 • Βασικό χαρακτηριστικό: οι καθολικές προληπτικές παρεμβάσεις έχουν ως στόχο μια ολόκληρη πληθυσμιακή ομάδα (πχ όλα τα παιδιά σε ένα σχολείο, μια κοινότητα ή τουλάχιστον μια τάξη)
 • Αυτές οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο τη μείωση των ποσοστών προβλημάτων σε ολόκληρο τον πληθυσμό μέσω:
  • Μείωσης του κινδύνου
  • Προώθησης προστατευτικών παραγόντων
 • Τα καθολικά προληπτικά προγράμματα περιλαμβάνουν:
  • Πολιτικές
  • Σχολικά προγράμματα
 • Έχει αποδειχθεί ότι η καθολική προληπτική παρέμβαση έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Επιλεκτικές προληπτικές παρεμβάσεις

 • Οι επιλεκτικές προληπτικές παρεμβάσεις έχουν ως στόχο συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα, η οποία έχει αναγνωριστεί ως υψηλού κινδύνου για μερικά προβλήματα υγείας (κάπνισμα, κατάχρηση αλκοόλ, προβληματική χρήση του διαδικτύου)
 • Είναι σημαντικό να αναγνωρίστε επαρκώς τα άτομα σε αυτή την κατηγορία υψηλού κινδύνου
 • Χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο
 • Παιδιά/έφηβοι με προηγούμενα αναγνωρισμένα προβλήματα ψυχικής υγείας
 • Παιδιά/έφηβοι των οποίων οι γονείς αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας ή κάνουν χρήση ουσιών.
 • Έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Έχουν περιορισμένο αντίκτυπο, καθώς δεν είναι βασισμένα στον πληθυσμό
 • Στις επιλεκτικές προληπτικές παρεμβάσεις δεν αξιολογούμε ατομικούς κινδύνους, αλλά μόνο τον παράγοντα του να είσαι μέλος μιας ομάδας υψηλού κινδύνου
 • Συχνά διαρκούν περισσότερο ή είναι πιο εντατικά από τα καθολικά προληπτικά προγράμματα

Ενδεικτικές προληπτικές παρεμβάσεις

 • Στοχεύουν άτομα που ήδη καπνίζουν ή καταναλώνουν αλκοόλ ούτως ώστε να μην αναπτύξουν διαταραχές όπως η κατάχρηση αλκοόλ.
 • Τα ενδεικτικά προληπτικά προγράμματα είναι:
  • Πολύ ακριβά
  • Καταναλώνουν πολλούς πόρους
  • Αποδοτικά (επιτρέπουν στους/στις δημιουργούς να αποφύγουν την ανάπτυξη της διαταραχής και τις επιπτώσεις της)  
 • Επιλέγουν οι δημιουργοί του προγράμματος
 • Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα παρατηρούνται στα καθολικά προγράμματα πρόληψης, καθώς όχι μόνο τα άτομα σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα, αλλά συχνά άνθρωποι (παιδιά/έφηβοι) που θεωρούνται ως χαμηλού κινδύνου μπορούν να αναπτύξουν προβληματική συμπεριφορά.