Ενότητα 7 Πρόληψη Καπνίσματος στο Σχολείο

Last updated: October 10, 2022

Η ενότητα 7 αναπτύχθηκε από το Κέντρο Κοινωνικής Κοινοτομίας (CSI)

Στόχοι Μάθησης

Με τη συμπλήρωση αυτής της ενότητας θα μπορείτε να:

  • Κατανοήσετε και να αποκτήσετε δεξιότητες ούτως ώστε να εφαρμόσετε προληπτικές στρατηγικές σχετικές με το κάπνισμα.
  • Καθορίσετε τα κύρια χαρακτηριστικά μιας επιτυχής προληπτικής παρέμβασης ενάντια στο κάπνισμα και παρακολούθησης.
  • Χρησιμοποιείτε διάφορες προληπτικές μεθόδους και στρατηγικές κατάλληλες για το σχολικό περιβάλλον.
  • Αναγνωρίσετε ενδείξεις καπνίσματος στα παιδιά/εφήβους και να περιγράψετε τι μπορεί να γίνει.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled