Σχετικά με εμάς

Σχετικά με το έργο

Ο εθισμός στο κάπνισμα, το αλκοόλ και το διαδίκτυο είναι ένα κοινό διακρατικό πρόβλημα, του οποίου η έκταση και οι καθοριστικοί παράγοντες δεν γνωρίζουν σύνορα στην Ευρώπη. Οι εθιστικές συμπεριφορές είναι υψηλές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά μεταξύ των παιδιών και των εφήβων σεομάδες που συμβάλλουν στη διεύρυνση των ανισοτήτων που σχετίζονται με την υγεία. Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στο κάπνισμα, το αλκοόλ, και τον εθισμό στο διαδίκτυο, ένα νέο φαινόμενο που δεν έχει μελετηθεί καλά, εγείρει ανησυχίες και απαιτεί επείγουσα προσοχή. Ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν έχει το ίδιο κοινωνικό στίγμα με άλλους εθισμούς. Ωστόσο, υπάρχουν κοινά σημεία μεταξύ καπνού, αλκοόλ, και κατάχρησης διαδικτύου: ευρεία διαθεσιμότητα, κοινές αιτίες όπως η μύηση στην παιδική ηλικία, κοινωνική στέρηση και αποκλεισμός, μειωμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, προβληματικό οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, και προβλήματα ψυχικής υγείας. Αν και μοιράζονται κοινές αιτίες, η εκπαίδευση ενηλίκων για την αντιμετώπιση αυτών των τριών εθισμών μαζί δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί.

Το έργο Εκπαίδευση χωρίς εξαρτήσεις (ADD-freeTraining) θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει εκπαίδευση για την πρόληψη της κατάχρησης καπνού, αλκοόλ,, και διαδικτύου σε παιδιά/εφήβους. Το έργο προωθεί μια προσέγγιση με επίκεντρο την οικογένεια για την πρόληψη, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα το σχολείο και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, και προάγοντας την υγιή αλληλεπίδραση μέσα στην οικογένεια, το σχολείο, τους συνομηλίκους, και την κοινωνία.

Το έργο Εκπαίδευση χωρίς εξαρτήσεις (ADD-free Training) στοχεύει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμου εκπαίδευσης για την πρόληψη του καπνίσματος, του αλκοόλ, και της κατάχρησης του διαδικτύου σε παιδιά/εφήβους. Οι ομάδες-στόχοι είναι ενήλικες εκπαιδευόμενοι, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, γονέων από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, δασκάλων και εκπαιδευτών ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων για νέους, εκπροσώπων συλλόγων γονέων και σχετικών παρόχων υπηρεσιών.

Οι στόχοι της Εκπαίδευσης χωρίς εξαρτήσεις (ADD-free Training) είναι οι ακόλουθοι:

Ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός διαδραστικού εκπαιδευτικού προγράμματος που να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των ενηλίκων μαθητών, των δασκάλων, και των εκπαιδευτικών σχετικά με την πρόληψη του αλκοόλ, του καπνίσματος, και του εθισμού στο διαδίκτυο.

Ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης και των δεξιοτήτων των ενηλίκων εκπαιδευομένων, των δασκάλων, και των εκπαιδευτικών σχετικά με την πρόληψη του αλκοόλ, του καπνίσματος, και του εθισμού στο διαδίκτυο. Έμφαση θα δοθεί στην ανάγκη για ενεργό συμμετοχή των γονέων, ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής ικανότητας,  και ολοκληρωμένες σχολικές παρεμβάσεις.

Ενίσχυση των ικανοτήτων των συνεργασιών για ανάπτυξη και παροχή σχετικής εκπαίδευσης.

Προώθηση της ευαισθητοποίησης των κοινοτήτων, των οργανισμών, και άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με τη νέα κατάρτιση.

Ευαισθητοποίηση σχετικά με την απαραίτητη διεπιστημονική συνεργασία.

Αποτελέσματα

Το έργο στοχεύει να προωθήσει την ευρεία ευαισθητοποίηση σχετικά με τον σημαντικό ρόλο των ενηλίκων που εμπλέκονται με τη νεολαία στην πρόληψη των εξαρτήσεων στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

Χαρτογράφηση οικοσυστήματος πρόληψης εθισμού και εννοιολογικό πλαίσιο για την κατάρτιση ενηλίκων εκπαιδευομένων, δασκάλων, και εκπαιδευτών ενηλίκων (Αποτέλεσμα 1)

Αυτή η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει μια διερεύνηση της υπάρχουσας κατάρτισης και των ειδικών κενών γνώσης, όπως αντιλαμβάνονται οι γονείς και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Η έκθεση θα επισημάνει τις ελλείψεις, τις ανάγκες και τις καλές πρακτικές, και θα συζητήσει τις απαιτήσεις κατάρτισης που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό της μεθοδολογίας και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πακέτων.

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για τον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών κατάρτισης (Αποτέλεσμα 2)

Αυτό το αποτέλεσμα θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οδηγού για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος σπουδών κατάρτισης. Αυτός ο οδηγός θα χρησιμεύσει ως βάση, περιγράφοντας τις βασικές αρχές και τη στρατηγική για τη δημιουργία εργαλείων και υλικών που βασίζονται σε στοιχεία και για την παροχή της αναπτυγμένης εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή καινοτόμων, ολοκληρωμένων μαθημάτων κατάρτισης για την κατανόηση του εθισμού (αλκοόλ, κάπνισμα, και χρήση διαδικτύου) κοινών για όλες τις ομάδες-στόχους θα ενισχύσει την κατανόηση των βασικών θεμάτων. Η μεθοδολογία θα περιγράψει επίσης εξειδικευμένα μαθήματα για (α) γονείς, με επίκεντρο τις γονικές δεξιότητες και στρατηγικές επικοινωνίας, (β) δασκάλους, δίνοντας έμφαση σε δράσεις σε σχολικό επίπεδο, ενώ τα μαθήματα για (γ) εκπαιδευτές ενηλίκων θα επικεντρωθούν σε θέματα που σχετίζονται με τη σημασία της οικογένειας όσο και του σχολείου για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ανάπτυξη του πακέτου προγράμματος σπουδών κατάρτισης (Αποτέλεσμα 3)

Το εκπαιδευτικό πακέτο θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, παρουσιάσεις power point και άλλα εργαλεία όπως βίντεο, μελέτες περιπτώσεων, προτεινόμενες επισκέψεις μελέτης, ασκήσεις, υλικό ανάγνωσης ανά θέμα και λοιπά. Θα περιλαμβάνει επίσης προτεινόμενα εργαλεία για την αξιολόγηση της απόκτησης δεξιοτήτων, την αναγνώριση και επικύρωση. Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Κοινές βασικές ενότητες για όλες τις ομάδες-στόχους
  • Εξειδικευμένες ενότητες που δίνουν έμφαση στις οικογενειακές προσεγγίσεις και στο ρόλο των γονέων
  • Εξειδικευμένες ενότητες που εστιάζουν στο ρόλο του σχολικού περιβάλλοντος και στις σχολικές παρεμβάσεις για εκπαιδευτικούς
  • Εξειδικευμένες ενότητες που αφορούν την ανάπτυξη σχετικής εκπαίδευσης ενηλίκων για εκπαιδευτές ενηλίκων

Μια διαδραστική πλατφόρμα, εφαρμογές και εργαλεία ψηφιακής εκμάθησης (Αποτέλεσμα 4)

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει όλες τις αναπτυγμένες εκπαιδευτικές ενότητες και τα εργαλεία αξιολόγησης. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει επίσης εργαλεία επικοινωνίας και δικτύωσης που θα επιτρέπουν στα μέλη να καταχωρούν τα προφίλ τους και να αναγνωρίζουν άλλους συμμετέχοντες ώστε να δημιουργούν θεματικές ομάδες κοινότητας.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Η βραχυπρόθεσμη δραστηριότητα θα περιλαμβάνει την υλοποίηση και την αξιολόγηση της παράδοσης τόσο των στοιχείων πρόσωπο με πρόσωπο, όσο και της ηλεκτρονικής μάθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα 3 ημερών και θα περιλαμβάνει μέλη του προσωπικού συνεργαζόμενων οργανισμών. Η εκδήλωση μικτής εκπαίδευσης είναι μια δραστηριότητα 5 ημερών που θα περιλαμβάνει την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες-στόχους.

Εργαλείο Εκπαίδευσης (Αποτέλεσμα 5)

Αυτό το αποτέλεσμα θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τα ενδιαφερόμενα μέρη (για παράδειγμα, εκπαιδευτές εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδρύματα κατάρτισης, και ακαδημαϊκά ιδρύματα) σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της νέας γνώσης στους οργανισμούς τους. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες και το προσωπικό μετά την ολοκλήρωση αυτού του έργου περιλαμβάνουν:

  • Αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με (α) τις σχετικές δυνατότητες κατάρτισης καθώς και καινοτόμες τεχνικές κατάρτισης στις χώρες της Ένωσης, (β) τα κενά γνώσης και τις ανάγκες των ομάδων-στόχων που παρέχουν φωνή σε τους πραγματικούς δικαιούχους·