Тема 4 Рискови и защитни фактори за проблемна употреба на тютюневи изделия, алкохол и интернет сред деца и юноши

Рискови фактори за тютюнопушене

Лични Семейство Училище и връстници Квартал и общество

Ранно начало

Нисък социално-икономически статус

Пушене от връстници

Достъпност – наличие на цигари

Ниско самочувствие, лоша представа за себе си

Непълно семейство

Ниско академично постижение

Излагане на реклама, пушене във филми

Импулсивност, търсене на усещания, бунтарство

Неблагоприятни събития от детството в семейството

депресия

Родителите говорят често за тютюнопушенето

Ниско познаване на вредните ефекти от тютюнопушенето

Одобрението на родителите за тютюнопушенето

Не възнамерява да остане в редовното обучение след 16

Братя или сестри, които пушат

Намерение за пушене в бъдеще

Възприемчивост към усилията за популяризиране на тютюна; предразположеност към тютюнопушене; имат по-малко негативни възгледи за тютюнопушенето

Други проблемни/рискови поведения, употреба на друго(и) вещество(а)

Източник: see Hiemstra et al., 2017, Wellman et al., 2016

Рискови фактори за тютюнопушене

Лични Семейство Училище и връстници

По-високо самочувствие

По-голяма социална подкрепа

Привързаност към приятели

Определяне на норми (пълна забрана за пушене в домакинствата), родителско наблюдение/надзор

Училищни постижения

Качество на комуникацията (говорене по конструктивен и уважителен начин)

Привързаност към семейството

Източник: see Hiemstra et al., 2017, Wellman et al., 2016

Дейност 1

Тип: Дейност без резултат

Реален случай – проблемна употреба на тютюневи изделия (Bordnick, Traylor,  Graap, Copp, & Brooks, 2005)

„Руби (17) е пушила приблизително 10 цигари на ден (4-5 кутии на седмица) в продължение на приблизително 1,5 години. Тя за първи път започна да пуши на 15-годишна възраст, след като някои от приятелите й започнаха да пушат, и посочва облекчаването на стреса и усещането, че е нормално да се пуши като настоящи причини да продължи. Руби е имала 3–4 предишни опита за отказ от повече от няколко дни. В момента Руби пуши навън или в клубове. Настоящите специфични сигнали за пушене включват спор с родителите й, пребиваване в училище (където тя не може да пуши), виждане с други пушачи, цигари и алкохолни напитки. Миналата анамнеза включва лечение на симптомите на тревожност за приблизително 9 месеца. Тя не съобщава за настоящи медицински или психологически проблеми.”

 1. Кои рискови и/или защитни фактори са налице?
 2. Каква е основната мотивация за проблемната й употреба на тютюн?
 3. Кои описани рискови фактори са контролируеми и кои неконтролируеми?
 4. Какво може да промени влиянието на факторите, върху които тя има ограничен или никакъв контрол?

Рискови фактори при пролематично използване на интернет

Лични Семейство Училище и връстници Квартал и общество

Момчета

Непълно семейство

По-малко училищна свързаност

Достъпност, реклама

Социална тревожност, срамежлив, лоши социални компетенции, чувство на самота

Икономически недостатък

По-ниски класове

Страх от пропускане, нужда от принадлежностo belong

Недоволство от семейството

Оттегляне от групата на връстниците

Лош себе си и емоционален контрол

Живот в дисфункционални семейства – родителски/брачни конфликти и/или жертви на насилие

Кибер тормоз, агресия от връстници

Търсене на новости

Ниско ниво на семейна подкрепа 

Импулсивност

Авторитарен стил на родителство 

Повече време, прекарано в интернет, особено в приложения с интерактивен компонент в реално време (например незабавни съобщения, текстови съобщения, чат)

Липса на семейни правила и родителски контрол, липса на комуникация относно използването на интернет, родителско разрешение за използване на интернет

Скуката в свободното време на индивида

Дефицит на внимание; хиперактивно разстройство (ADHD)

Уязвимост към стрес

Ниска приемливост

Депресивни симптоми

Невротизъм

По-висока продължителност на положителния резултат от използването на интернет и по-ниска самоефективност при отказ от използването на интернет

Ниско самочувствие, негативно самовъзприятие

Ниско субективно благополучие

Враждебност

Източник:  see Fumero et al., 2018; Koo & Kwon, 2014; Kuss & Griffiths, 2012; Lau et al., 2017; Lin et al., 2018; Shek, Chi & Yu, 2015

Защитни фактори при проблематично изполване на интернет

Лични Семейство Училище и връстници

Положително развитие на младите хора 

Хармоничен семеен живот

Социална подкрепа в училище

Задоволяване на психологическите нужди 

Защитен родителски стил

Положителни взаимоотношения с връстници

Съвестност

Родителски надзор

Академична ориентация

Самоконтрол/регулация, самоидентификация

Отзивчивост на родителите, комуникация

Училищни постижения

Емоционална компетентност

Ясни семейни роли

Източник: see Fumero et al., 2018; Koo & Kwon, 2014; Kuss & Griffiths, 2012; Lau et al., 2017; Lin et al., 2018; Shek, Chi & Yu, 2015

Дейност 2

Реален случай – проблемно използване на интернет (Griffiths, 2000)

“Гари (15) е единствено дете и прекарва много часове на домашния си компютър, средно поне 3-4 часа на ден в училище, по 5 или 6 часа, или повече на ден през уикендите. По време на училищните ваканции се увеличава още повече, особено защото той е сам в къщата, докато родителите му са на работа. Майката на Гари го описва като „изключително добър технически, много добър и много добър в компютърното програмиране“. Майка му твърди, че „той е луд по компютрите, но не по компютърни игри, по-скоро по-сериозни неща — програмиране и т.н.“ Домашната му работа за завършване на средно образование все повече страда поради времето, което прекарва на компютъра си. Когато не работи на компютъра си, той гледа телевизия.

Според майка му Гари винаги е имал социални проблеми. Той е имал трудности при създаване на приятели, трудности при справянето с дразненето и лек тормоз (обикновено от вербален характер). Родителите му смятат, че той гледа на компютъра си като на „приятел“ и следователно е склонен да прекарва голяма част от времето си на машината. Гари също страда от комплекс за малоценност и липса на увереност, когато общува с връстниците си. В резултат на това той става много депресиран. Това състояние се влоши, когато той получи собствен компютър. В същото време общото му поведение се влошава. Той отказва да върши обичайните си домакински задължения, когато бъде поискано, като цяло е с труден характер и се конфронтира със свмейството си.

Родителите му накараха неговия общопрактикуващ лекар да го насочи към психиатър за съвет и помощ. Докато Гари разглеждаше това като възможно „бързо решение“ за проблемите си, напредъкът беше много бавен. Той все още получава помощта на местните психологически служби. Собственото мнение на Гари е, че той няма проблем с използването на компютъра си и че не прекарва твърде много време на компютъра.

 1. Кои рискови и/или защитни фактори са налице?
 2. Каква е основната мотивация за проблематичното му използване на компютър?
 3. Кои описани рискови фактори са контролируеми и кои неконтролируеми?
 4. Какво може да промени влиянието на факторите, върху които той има ограничен или никакъв контрол?

Рискови фактори за проблемната употреба на алкохол

Лични Семейство Училище и връстници Квартал и общество

Наследствени генетични влияния

Ниско образование на родителите

Връстници, които пият алкохол

Схващането, че употребата на алкохол е социално приемлива

Неконтролирано поведение (напр. импулсивно, неспокойно, разсеяно; деинхибирано, агресивно)

Нисък социално-икономически статус

Участие в отборни спортове

Като цяло поведение на обществото, което подкрепя употребата на алкохол

Търсене на новости, търсене на сензации, слабо избягване на вреди

Непълно семейство

Лошо поведение в училище (напр. пропускане на часове)

Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD)

Употреба на субстанции от родителите

Невротизъм и негативна афективност, социална тревожност и генерализирана тревожност

Лоши родителски практики - груба, непоследователна дисциплина и враждебност или отхвърляне към децата

Интроверсия-безнадеждност

Предоставяне на алкохол на подрастващите и/или им е позволено да пият в дома на родителите си

Наличие на мотиви за решаван на проблеми с пиене на алкохол

Положителни очаквания или очаквания, свързани с алкохола

Източник: see https://www.therecoveryvillage.com/teen-addiction/alcohol/teen-alcoholism/teen-alcohol-abuse-risk-factors/ ; https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa37.htm , Conger et al.,  1994

Защитни фактори против употребата на алкохол

Лични Семейство Училище и връстници

Състояние на по-висок самоконтрол

Емоционална топлина и подкрепа

Постижения в училище

Отрицателни очаквания, свързани с употребата на алкохол

Родителски мониторинг (задаване и прилагане на разумни правила; определяне и поддържане на вечерен час)

Приятелска подкрепа

Участие на родителите в живота на подрастващите, времето, прекарано заедно

Комуникация между родители и юноши

Насърчаване на участието на подрастващите в по-конвенционални и просоциални дейности, оценяване на академичните постижения

Последователно неодобрение на употребата на вещества

Дейност 3

Реален случай – проблемна употреба на алкохол( Sachdeva, Gandhi, Verma, Kaur, & Kapoor, 2015)

“16-годишен юноша с нисък социално-икономически статус; е доведен в амбулаторията от майка му. Имаше значителна фамилна анамнеза за алкохолна зависимост (баща). Злоупотребата с алкохол започва преди около 18 месеца, когато приятелският кръг на пациента се променя и включва по-големи ученици. Пациентът е откраднал пари от къщата си, за да вземе алкохол. Детето е напуснало училище, тъй като е изправено пред неспособност да се концентрира и има нисък успех в училище. Освен това той често е участвал в насилствено поведение в училище. Прогресивно нарастваща тенденция на насилие, дезориентация, безпокойството се забелязват от майката и семейството му под формата на гневни изблици и насилствено поведение през последните два месеца, през които се ускорява приема на алкохол. Детето е доведено в клиниката в състояние на абстиненция, тъй като майката не е позволявала на детето да консумира никакви вещества от последните 2 дни. Детето се опитва няколко пъти да се въздържа от алкохол; но всеки епизод на въздържание е последван от увеличаване на употребата. По време на фазата на абстиненция детето се оплаква от все по-забавена реч и нарушения на съня. Изследването на централната нервна система показва симптоми на абстиненция, включително съпротива, раздразнителност, агресия, нарушена памет.Психометричните тестове имат нисък резултат за способности и умения. По Скалата за семейна среда имаше нисък резултат във всички подгрупи като лични, взаимоотношения и системно поведение. Областите на контрол на поведението, като решаване на проблеми, комуникация, афективна реакция, са с ниска оценка. Когато състоянието на детето се стабилизира; краткосрочен курс на поддържаща психотерапия, който включва когнитивно-поведенческа терапия, семеен подход и общо ориентирано към личността консултиране”

 1. Кои рискови и/или защитни фактори са налице?
 2. Каква е основната мотивация за неговата проблемна употреба на алкохол?
 3. Кои описани рискови фактори са контролируеми и кои неконтролируеми?
 4. Какво може да промени влиянието на факторите, върху които той има ограничен или никакъв контрол?

Дейност 4

Моля, опитайте се да изброите няколко рискови фактора в различните домейни.

Дейност 5

Моля, опитайте се да изброите няколко общи рискови фактора за проблемна употреба на тютюневи изделия, алкохол и интернет.

Дейност 6

Моля, опитайте се да изброите няколко споделени защитни фактора за проблемна употреба на тютюневи изделия, алкохол и интернет.