Тема 4 Някои Прости Съвети

 • Започнете с отворените въпроси, защото ще получите по-пълна информация и ще ви отведе до истинските факти
  • Какъв е проблемът?
  • Можете ли да ми опишете отношението си към употребата на алкохол/ тютюнопушенето/ проблемната употреба на интернет?
  • Кои решения сте опитвали?
 • Ако сте изправени пред съпротива, опитайте се да избягвате да давате съвети.
 • Вместо това, опитайте се да ги накарате да променят отношението си, като попитате за тяхното мнение относно възможните вреди от тютюнопушенето/употребата на алкохол/злоупотребата и/или проблемната употреба на интернет и възможните ползи от превенцията на тези поведения/пристрастявания
 • Обяснете на родителите, че трябва да говорят с децата си на техния собствен език, езика, който разбират
 • Опитайте се да разберете мотивите и трудностите, пред които са изправени
 • Бъдете подкрепящи
 • Покажете състрадание
 • Помогнете им да разработят плана, който е приемлив за обществото и приемлив за семейната им среда, социалния им статус, културните особености, здравословното им състояние и редовните им ежедневни задължения
 • Накарайте ги да осъзнаят, че можете да работите в екип
 • Предизвикайте вътрешната им мотивация за действие и работете върху мотивите им за работата по превенция на зависимостите
 • Говорете за навиците и училището на децата им, техните социални кръгове и предизвикателствата, пред които могат да се сблъскат
 • Говорете за важността те да разбират децата си и да установят доверие и открити отношения
 • Бъдете непредубедени
Не задавайте кратки въпроси

Въпросите с „би“, „трябва“, „е“, „са“ и „мислите ли“ водят до „да“ или „не“.

Въпросите с „кой“, „какво“, „къде“, „кога“, „как“ или „защо“ водят до това хората да обмислят отговорите си

Съвети за Ефективна Комуникация

 • Изпратете писмо до родителите/настойниците
  • Обяснете забелязаните проблеми
  • Обяснете, че училището осигурява здравословна среда и се стреми да бъде училище без тютюнев дим и алкохол
  • Обяснете промяната на училищната политика и изтъкнете научни причини и социални причини за промяната
  • Помолете за подкрепа при изпълнението
  • Питайте как учителят може да помогне на родителите/настойниците да решат проблема
  • Обсъдете значението на превенцията на тютюнопушенето / предотвратяването на злоупотреба с алкохол / злоупотребата / проблемната употреба на интернет по време на родителските срещи

  • Ако изпращате училищни бюлетини, включете статията за превенция на тютюнопушенето и спиране на тютюнопушенето/ предотвратяване на злоупотреба с алкохол и предотвратяване на проблемна употреба на интернет

  • Реагирайте бързо, но не прекалено агресивно