Тема 4 Компоненти на Училищната Програма за Превенция

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

I Проучване

 • Това е първата стъпка и се състои в изследване на целевата група. Стъпките са:
  • Анализ на ситуацията
  • Изследване на целевата група
  • Проучване на нагласите на целевата група към тютюнопушенето/употребата на алкохол/употребата на интернет
  • Изследване на факторите, влияещи върху програмите
  • Проучване на съществуващите човешки и материални ресурси
  • Създаването на превантивни програми трябва да отразява разбирането на процесът, който води до развитие на проблема, риска и защитните фактори.
 • Важно е да се измерят нуждите на целевата популация.
 • Потребностите трябва да се изследват чрез използването на индикаторите:
  • Разпространението на тютюнопушенето 
  • възрастта, когато е изпушена първата цигара
  • разпространението на употребата на алкохол
  • Разпространение на прекомерно пиене 
  • възрастта на първата употреба на алкохол
  • разпространението на проблемно използване на интернет
  • броя часове на екрана на ден.

I Проучване – събиране на данни

 • Проучвания на училищно ниво
 • Данни на ниво общност от местните или национални институти по обществено здраве.

Важна забележка:

Ако данните се събират чрез проучване, проучването трябва да бъде внимателно разработени, така че да включват адекватна извадка от целевата група или, ако е възможно, цялата популация. Най-добрата практика е да използвате вече валидирани въпросници, използвани във вашата общност, като въпросниците на Световната здравна организация или здравните проучвания от Института по обществено здраве.

II Вземане на решение за методите, които да се използват в профилактичната програма

 •  поведенчески,
 • базирана на политика,
 • околната среда,
 • образователни,
 • Промяна на организацията.

III Създаване на образователни материалиСтъпки

 • Подготовка
 • Дизайн
 • План за разпространение

IV Обучение на учители

 • Практиките са учители трябва да бъдат по желние.
 • Техните компетенции трябва да бъдат оценени индивидуално и поущрявани.
 • Учителите трябва да служат като модел за подражание.

V Оценяване

 • Гъвкав
 • Стабилен
 • Надежден
 • Често срещан
 • Какво трябва да постигат програмите
 • Как беше приложено,
 • Какво беше направено
 • Какви бяха резултатите.
 • Процесите (изпълнени задачи, коя е целевата група, използвани ресурси)
 • Резултатите (какво е постигнато и т.н.)

VI Стратегии за разпространение и комуникация

 • Развлекателните и културните дейности могат да бъдат реализирани, за да се даде възможност за интеграция на общността.
 • Медиите трябва да бъдат включени в процеса на проектиране, популяризиране и в цялата програма.
 • Разпространете програмата чрез училищни съвети и учителски асоциации.
 • Повишаване на обществената осведоменост.