Тема 3 Успешен Екип Родители-Учители

  • Успешният екип родители-учители може да се разпознае по някои характеристики, като напр: 
    • И родителите, и учителите отделят време да се срещнат и са склонни да се изслушват един друг
    • Те се уважават един друг и имат взаимно отношение като част от екипа
    • Те си позволяват един на друг да изразяват мнения и уважават предложенията на другия
    • Когато възникне проблем, те подхождат към него чрез взаимно решаване на проблеми