Тема 3 Полезни житейски умения

Както видяхме в Модул 7, обучението за жизнени умения (LST) е базиран в училище подход, предназначен да предотврати употребата на алкохол и тютюн сред младежите от

 1. повлияване на техните знания и отношение към веществата и преподава умения за противопоставяне на медиите и влиянието на връстниците за употреба на вещества
 2. развиване на лични умения за самоуправление, като вземане на решения и решаване на проблеми, и
 3. помага на учениците да развият и подобрят социалните си умения, като комуникационни умения, умения за разговор и др. (J. B., Gilbert & W. K., Lori, 2000).

В тази част ще прегледаме някои житейски умения, за които е доказано, че са необходими за овластяване на деца и юноши, за предотвратяване на проблемна употреба на алкохол.

 • Самоконтрол
 • емоционално осъзнаване
 • Комуникация
 • решаване на социални проблеми и
 • академична подкрепа, особено при четене
 • учебни навици и академична подкрепа
 • Комуникация
 • взаимоотношения с връстници
 • самоефективност и увереност
 • умения за отказ от алкохол
 • засилване на антиалкохолните нагласи изасилване на личния ангажимент срещу употребата на алкохол

Дейност 1:

Напишете вашите дефиниции – Какво означава умението за живот по-долу?

 • Социална компетентност
 • Саморегулация
 • Самоконтрол
 • Емоционално осъзнаване
 • Комуникация
 • Решаване на социални проблеми
 • Самоефикасност
 • Умения за отказ от алкохол

Ако имате малко повече време, което да посветите, приоритизирайте горните умения за вашия клас и помислете как те могат да помогнат на учениците ви да не изпадат в проблемна употреба на алкохол.