Тема 3 Видове Програми

Програмите могат да бъдат организирани като:

 • Обучение на връстници
 • театър
 • Медийна кампания
 • Мобилизация на общността
 • Социален маркетинг
 • Кампании в масмедиите
 • Универсална училищна превенция
 • Комбинирани програми
 • Състои се от споделяне на информация между връстници на същата възраст или връстници със сходни демографски характеристики или дори една и съща високорискова група
 • Влияят върху намаляването на усвояването на тютюнопушенето сред децата/юношите в средните училища
 • Обучителите на връстници трябва да бъдат мотивирани, добре образовани и контролирани.
 • Чрез театър кампанията може да споделя информираността и посланията
 • Пиесата се върти около връзките между фактите и често срещаните погрешни схващания или измислици
 • По-добри ефекти от промоцията на здравето в театъра върху момчетата, отколкото при момичетата
 • Основният компонент е адекватното планиране
 • Трябва да се използва само заедно с другите подходи
 • Програми за повишаване на осведомеността по дадена тема в цялата общност и се основават на три ключови концепции:
  • Социален капитал 
  • Овластяване
  • Социална промяна
  • Да доведе до намаляване на разпространението на активното пушене, консумацията на цигари на глава от населението и увеличаване на процента на отказване от тютюнопушене.
 • Базиран на прилагането на принципите на маркетинга в процеса на постигане на поведенчески цели.
 • Има краткотраен ефект
 • Успешно повдигане на проблем
 • Успешно насърчаване на дебата
 • Особено ефективен за предаване на посланията на младите хора
 • Кампаниите в масмедиите имат значително въздействие, когато се комбинират с интервенции в училище.