Тема 3 Видове Комуникация между Родител и Учител

 • При еднопосочна комуникация родителите и учителите са склонни да споделят информацията.
 • Обикновено това може да бъде писмено съобщение за събитията в училище.
 • Двупосочната комуникация включва диалог между родители и учители.
 • Добрата двупосочна комуникация между учители и родители е необходима за:
  • Развитие на доверие и
  • Споделянето на подходяща информация за проблемите на ученика може да помогне за разрешаването на проблемите и родителите могат лесно да поддържат връзка с учителя.
 • Най-добрият вид комуникация е открита, ясна, конструктивна и навременна.
 • Двупосочната комуникация трябва да бъде:
  • Интерактивна
  • Равнопоставена
  • Обратна връзка
 • Възможно е родителите с по-нисък социално-икономически статус да имат притеснения да участват в двупосочна комуникация, която включва:
  • Негъвкави работни графици
  • Липса на ресурси, проблемът с транспорта и
  • Стрес
 • Тези родители обикновено имат по-ниско образование, което може да доведе до чувство за некомпетентност към училище.
 • Установено е, че комуникационните модели между учители и родители са свързани с отношението към училището.
 • Родителите бяха описани като:
  • Положителни или отрицателни и
  • Пасивни или активни
 • Учителите трябва да коригират комуникацията:
  • Пасивните родители са загрижени най-вече за оценките и здравето на детето
  • Активните родители с нетърпение очакват обсъждането на обратната връзка и системата за оценка
 • В идеалната ситуация родителите са гъвкави и комуникативно грамотни, те разсъждават критично върху различни комуникационни модели и са готови да адаптират своите комуникационни методи спрямо спецификата на ситуацията, пред която са изправени, и към опита на учителите.
 • Родителите и учителите трябва да развият доверие и адекватни взаимоотношения, преди да възникне някакъв проблем
 • Откритата връзка между родители и учители може да позволи на родителите и учителите да обсъждат живота на децата/юношите у дома
 • Отношението и възможностите на учителите да се справят с конфликта могат да бъдат от решаващо значение, особено когато се сблъскат с родители на деца/юноши с трудности в ученето или поведенчески проблеми
 • Адекватна комуникация между родители и учители:
  • Да доведе до адаптиране на образователните програми към домашния опит на детето/юношата
  • Помогне на родителите да разберат физическото, социалното, емоционалното и когнитивното развитие на своето дете
  • Помогне на родителите да създадат положителна домашна среда
  • Помогне на родителите да се включат в училищните програми
  • Помогне за намаляване на нивата на стрес на учителите
  • Дайте възможност на учителите да преподават по-ефективно
  • Помогне на учителите да реализират по-висок професионален статус и авторитет

Добрата комуникация между родители и учители е честна и надеждна!