Тема 2 Разбиране на Съответните Данни за Тютюнопушенето, Употребата на Алкохол и Употребата на Интернет сред Подрастващите

Допълнителни данни могат да бъдат намерени и в резултатите от други мащабни изследователски проекти, като Общо изследване на населението, базирано на методологията на EMCDDA, Глобално проучване за тютюнопушенето на младежта и Европейско здравно .изследване. Целта на тези проекти е да се получат емпирични данни за степента и моделите на въпросния проблем, като се използва стандартизирана методология, позволяваща сравнение между страните и проследяване на тенденциите на употреба в страната

За по-добро интерптретиране на данните е важно да се дефинират основните термини, свързани с разпространението на употреба. Терминът „разпространеност“ се отнася до дела от населението, което съобщава, че употребява (тютюн, алкохол, интернет) през определено време. В изследването разпространението се измерва най-вече по начин, при който респондентите са помолени да си спомнят личната си употреба в следните периоди: а) през целия живот (използвани някога), б) миналата година (използвани през последните дванадесет месеца) и в) миналия месец (използвани през последните 30 дни). Познаването на степента и моделите на използване е от основно значение за разбирането и оценката на ситуацията, определяне на приоритети и формиране и оценка на стратегии.

Първата стъпка в разпознаването на проблема с тютюнопушенето, алкохола и употребата на интернет сред подрастващите, е да се знае степента и характеристиките на явлението чрез наблюдение на употребата и тенденциите. Този урок има за цел да представи проблема, като предостави умения за намиране и разбиране на най-новите релевантни данни от научни източници. Познаването на мащаба на проблема може да помогне за справянето му навреме и по подходящ начин.

В Европа се провеждат два големи проекта в училищата, които се занимават с проблема с тютюнопушенето, употребата на алкохол и употребата на интернет сред подрастващите: European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) и Health Behavior in School Aging Children (HBSC) . Общата цел на ESPAD е да събере сравними данни за употребата на вещества сред 15-16-годишните ученици в европейските страни, да наблюдава тенденциите и да сравнява тенденциите между страните. Данните се събират на всеки четири години, започвайки от 1995 г. Докладите на ESPAD, както и данните, базирани на изследването, са достъпни онлайн. HBSC е съвместно междунационално проучване на СЗО, проведено върху 11-, 13- и 15-годишни момчета и момичета в продължение на над 30 години. Една част от изследването се фокусира върху рисковото поведение (също употребата на тютюн и алкохол), а от 2017/2018 г. бяха въведени въпросите за електронната медийна комуникация и кибертормоза. Резултатите от HBSC проучванията са достъпни онлайн.