Тема 2 Примери за Превантивни интервенции

Универсална превенция

 • Образованието като част от училищната програма
 • Училищни политики за употребата на тютюн, алкохол и интернет
 • Интервенция в класната сатя, насочена към управление на поведението на учителите и академични умения за обучение
 • Интервенция на семейните училищни партньорства

Образованието като част от училищната програма

 • Обучение за негативните последици от:
  • Пушенето
  • Отговорно поведение при пиене
  • Адекватна употреба на интернет
 • Тези превантивни дейности се оказват:
  • Ефективни
  • Нескъпи
  • Може да бъде неразделна част от обучението от детската градина до края на средното образование.
 • Учителите, които включват обучението за рисково поведение в своите учебни програми, преминават през обучението за превенция и за рисковите и защитните фактори
 • Предоставянето на информация не е достатъчно
 • Основните недостатъци на тези интервенции могат да бъдат преодолени като:
  • децата бъдат включени в процеса на дискусия
  • им позволяваме да поискат информацията, която смятат за необходима.

Училищни политики за употребата на тютюневи изделия, алкохол и интернет

 • Стремете се да намалите достъпа на децата/юношите до тютюневи изделия, алкохол или интернет в училище, както и да забраните използването им в училищния имот или всяко събитие, организирано или спонсорирано от училището.
 • Редуцират изоставането
 • Не се основават на промяна в поведението

Интервенция в класната стая, насочена към управление на поведението на учителите и академични умения за обучение

 • Тази интервенция беше разгледана като част от контролирано проучване сред извадката от първокласници, с проследяване до 18-годишна възраст.
 • Плюсове: удължаване на времето до предлагането на първата цигара
 • Няма ефект, след като цигарата е била предложена, а до 75% от децата, на които е била предложена цигара, съобщават, че пушат

Интервенция на семейно-училищни партньорства

 • Част от определено контролирано проучване
 • Фокусиран върху подобряване на взаимодействието и подкрепата между родители и учители
 • Основният компонент бяха седем семинара, предлагани на всички родители. Семинарите бяха фокусирани върху родителските практики
 • За: отлагане във времето на предлагането на първата цигара

Насочващи превенции

 • Менторство
 • Програми, базирани на училището

Менторство

 • Подобрява положителното развитие на младите хора
 • Подобрява отношенията на деца/юноши с връстници (от голямо значение за децата с вече идентифицирани рискови фактори)
 • За да бъде ефективно:
  • Менторите трябва да бъдат ясно инструктирани относно процеса на превенция
  • Менторите трябва да бъдат ясно инструктирани относно честотата на контактите
  • Трябва да има организирани дейности за ментори и деца/юноши

Училищни програми

 • Обикновено се състоят от групови програми, провеждани на седмични сесии.
 • Броят на сесиите варира, но обикновено е около 10
 • Тези сесии са насочени към развитие на знания, умения за справяне и развитие на социалното поведение
 • Проучванията, изследващи ефектите от училищните програми за селективна интервенция, показват смесени резултати

Училищни програми – недостатъци и плюсове

 • Често са по-натрапчиви за личния живот на деца/юноши
 • Понякога те могат да доведат до дискусии с родителите
 • Изискват по-голям брой високообразовани професионалисти, способни да се справят с множеството проблеми, които могат да възникнат.
 • Обикновено по-скъпи от универсалните превантивни програми.
 • Най-предизвикателният аспект на програмата за селективна превенция е правилното идентифициране на високорисковата група!
 • Положителните ефекти обаче често са по-големи, тъй като програмите включват рискове и са по-интензивни и по-продължителни!

Училищни програми – рискова група

 • Деца/юноши, чиито родители са пушачи/ злоупотребяващи с алкохол, злоупотребяващи или злоупотребявали с наркотици
 • Деца на родители с психични заболявания
 • Деца на родители с криминално минало
 • Деца и семейства, живеещи в бедност
 • Малтретирани деца
 • Деца имигранти

Насочена превенция

 • Училищна избирателна програма за превенция
 • Пример: Програма за реконтакт на младежта
 • Изискват специално образовани и особено мотивирани учители.
 • Продължителни
 • Интензивни
 • По-специално объръщане на внимание на нуждите на учениците.
 • Учителят трябва да има и образован консултант.