Тема 2 Препоръки за Разработване на Училищни Превантивни Програми

 • I Разработване и силно укрепване на училищна политика относно употребата на тютюн/алкохол
 • II Предоставяне на инструкции за негативните последици, норми на връстници и, което е важно, умения за отказ
 • III Предоставяне на образование относно тютюнопушенето/алкохола и проблемните ефекти от употребата на интернет във всеки клас, като се започне от детската градина до края на средното образование.
 • IV Учителите би било добре да бъдат обучени
 • V Родителите да бъдат включени
 • VI Оценявайте често превантивните програми

 • Обяснете обосновката на политиката за превенция на учители, деца и родители
 • Забраните трябва да се отнасят до ученици, учители, родители, посетители в училище или всяко социално събиране или събитие, спонсорирано или организирано от училище
 • Рекламата на всякакви тютюневи изделия и алкохолни напитки трябва да бъде забранена в училищните имоти
 • Учениците трябва да имат инструкции как да избягват тютюнопушенето/алкохола и проблемната употреба на интернет
 • Всички ученици, учители и целия училищен персонал трябва да имат достъп до програми за отказване от тютюнопушенето/ злоупотреба с алкохол/ проблемна употреба на интернет
 • Трябва да има процедури за комуникация

 За да се осигури подкрепата за програмите за превенция, програмата трябва да бъде разработена в сътрудничество с ученици, родители, други учители и училищния персонал, училищното настоятелство и важни членове на общността..

 • Важно е, че програмата не се ограничава до предоставяне на информация или предизвикване на страх от тютюневи изделия/алкохол и проблемно използване на интернет сред децата/юношите, тъй като може да събуди тяхното любопитство
 • Предоставената информация трябва да адресира:
  • Дългосрочни и краткосрочни последици по отношение на физиологичните и социалните аспекти на употребата на тютюневи изделия като намалена активност, жълти зъби, миризма на цигари по дрехите и дъха
  • Програми в цялата общност, целящи да намалят приемливостта на тютюнопушенето и особено на употребата на алкохол
  • Основни двигатели на тютюнопушенето/употребата на алкохол/ и проблемната употреба на интернет сред децата/юношите целят да разработят други модалности за постигане на тези цели. Тези причини често включват приемането от връстници, чувство за зрялост или техники за справяне със стреса.
  • Ориентирани към развиване на умения за разпознаване и не попадане под влиянието на маркетинга в медиите най-вече
  • Стремете се да развиете умения за отказ чрез директни инструкции, моделиране, репетиции и подсилване
  • Включете упражненията за развитие на умения за асертивност, комуникация, поставяне на цели и решаване на проблеми.

 • Първата цигара се пуши на възраст от 11 до 13 години
 • По това време обучението трябва да е интензивно
 • Увеличаването на интензивността и продължителността на обучението за предотвратяване на употребата на тютюн води до съпътстващо повишаване на ефективността
 • Програмите трябва да бъдат интегрирани в учебните планове

 • Обучен да предава програмата
 • Осъзнаване на важността на програмите
 • Наясно с основната теория и концептуалната рамка на програмата

 • Дискусията у дома може да увеличи вероятността за по-добро разбиране на последствията от тютюнопушенето/употребата на алкохол и проблемната употреба на интернет
 • Обсъждането у дома може да стимулира спирането на тютюнопушенето