Тема 2 Как да Подходим към Проблема по Време на Родителски Срещи

  • Учителските срещи включват много важни теми, главно по отношение на академичния успех на децата
  • Учителите могат да използват това време, за да представят своите дейности по превенция на зависимостите и да оценят нивото на риска в домовете за деца
  • Когато оценяват домашната ситуация, родителите трябва да бъдат подкрепяни и трябва да чувстват, че са в безопасна среда и че тяхното мнение и опит се оценяват
  • Учителите могат да подходят към този въпрос, като създадат листовки с информация или представят някои стъпки за родителите