Тема 2 Дефиниции за Употребата на Тютюневи Изделия сред Деца и юноши

Като цяло употребата на тютюневи изделия може да се дефинира като всяка обичайна употреба на листата на тютюневото растение и продуктите от него.

Преобладаващата употреба на тютюневи изделия е чрез вдишване на дим от цигари, лули и пури, но има бездимни тютюневи изделия, които се вдишват, смучат или дъвчат. Освен това през последните години се наблюдава нарастване на употребата на електронните цигари (или електронните цигари) и други нови и нововъзникващи продукти, съдържащи никотин и тютюн, като например нагрети тютюневи изделия (HTPs). Въпреки че електронните цигари не съдържат тютюн и съдържат или не съдържат да никотин, е необходимо и те да се вземат предвид поради нарастването на популярността им. Според доклада на СЗО (2020), поради дълготрайните и увреждащи ефекти върху развиващия се мозък, излагането на силно пристрастяващо вещество като никотина, може да има както в електронните цигари, така и в HTP са особено рискови, когато се използват от деца и юноши.

Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани изделия и отмяна на Директива 2001/ 37/ЕО гласи, че „Държавите-членки трябва да бъдат насърчавани да предотвратяват продажбите на такива продукти на деца и юноши, като приемат подходящи мерки, които определят и налагат възрастови ограничения“ (стр.6). Като се има предвид, че в 26 държави-членки минималната възраст за закупуване на тютюн е 18 години, докато в Австрия и Белгия децата от 16-годишна възраст могат да купуват тютюн, всяка употреба на тютюн сред деца и юноши е проблематична.

DSM-5 дефинира разстройството при употреба на тютюневи изделия като проблематичен модел на употреба на тютюневи изделия, водещ до клинично значимо увреждане или дистрес, като се проявяват от поне два от симптомите, представени в Таблица 3 на следващия слайд. Ако има 2-3 симптома, се счита за лека форма, ако има 4-5 симптома за умерени, а ако има 6 – по-тежки.

ICD-11 дефинира никотинова зависимост като нарушение на регулацията на употребата на никотин, произтичащо от многократна или продължителна употреба на никотин.

Сравнение на диагностичните критерии за проблемна употреба на тютюневи изделия в ICD-11 и DSM-5

Диагностични критерии ICD-11 Никотинова зависимост DSM-5 Разстройство при употреба на тютюневи изделия

Консумиране в по-големи количества или за по-дълъг период от време, отколкото е предвидено

Има постоянно желание или неуспешни опити за намаляване или контрол на употребата

Много време се отделя на дейности, необходими за получаването или използването му

Копнеж или силно желание или желание за използване

Продължителна употреба, въпреки че има постоянни или повтарящи се социални или междуличностни проблеми, причинени или изострени от употребата

Важни социални, професионални или развлекателни дейности се отказват или намаляват поради употребата.

Повтаряща се употреба в ситуации, при които е физически опасен

Повтаряща се употреба, водеща до неизпълнение на задълженията на основна роля на работа, училище или у дома

Употребата продължава въпреки знанието, че има постоянен или повтарящ се физически или психологически проблем, който вероятно е бил причинен или влошен от употребата

Толеранс

Оттегляне

ICD-11 също така дефинира никотинова интоксикация като клинично значимо преходно състояние, което се развива по време на или малко след консумацията на никотин, което се характеризира с нарушения в съзнанието, когнитивните способности, възприятието, афекта, поведението или координацията (като безпокойство, психомоторна възбуда, тревожност, студена пот, главоболие, безсъние, сърцебиене, парестезия, гадене или повръщане, коремни спазми, объркване, странни сънища, усещане за парене в устата и слюноотделяне и в редки случаи параноидни идеи, нарушения на възприятието, конвулсии, причинени от конвулсии или известните фармакологични ефекти на никотина и тяхната интензивност е тясно свързана с количеството на консумирания никотин. Тези ефекти са ограничени във времето и отшумяват, когато никотинът се изчисти от тялото.

Никотиновата интоксикация се среща по-често при нетолерантни потребители или сред тези, които приемат по-високи от обичайните дози и следователно е важно да се разпознае при деца и юноши.