Тема 1 Въведение

  • Проучванията показват, че подкрепата, която детето/юноша получава от родител или настойник/попечител и тяхното участие в живота на детето е важно за превенцията на злоупотребата с вещества сред децата/юношите.
  • Превенцията на пристрастяването започва с родителите в семейната среда, родителските нагласи и семейната среда влияят и формират социалното, емоционално функциониращо поведение на детето и приемането на здравословно поведение.
  • Учителите и родителите могат и трябва да работят заедно, за да предотвратят злоупотребата с алкохол от непълнолетни, тютюнопушенето и проблемната употреба на интернет сред децата/юношите.
  • Знае се че вероятността за употреба на наркотици е с 50% по-ниска сред децата/юношите, които често и рано получават информация за опасностите от употребата на вещества от родителите си.