Тема 1 Въведение

Конфликтите са естествени процеси и представляват различия по отношение на гледни точки, цели и перспективи. Конфликтите възникват във всеки контекст, в който е част дадено лице, и когато се разглежда ефективно, те могат да укрепят междуличностните отношения, да задълбочат доверието и да улеснят откритата комуникация. Конфликтите в семейната и училищната среда, особено по отношение на зависимостите, могат да бъдат доста чести. Родителите и учителите могат да ползват специфични комуникационни стратегии, за да управляват конфликтите, за да развиват отношенията си с деца и юноши, както и да им помогнат да избегнат пристрастяващо поведение.