Тема 1 Въведение

Заинтересованите страни могат да бъдат определени по различни начини. Някои определения са:

 • Всяка група или всяко лице, което може да повлияе или вече влияе върху изпълнението на програмата.
 • Индивиди или групи, които зависят от програмата за постигане на собствените си цели, но от които зависят програмите.
 • Групите, необходими за оцеляването на програмата.

Заинтересованите страни могат да са:

 • Вътрешни (част от организацията-училище или дори самата превантивна програма)В
 • ъншни (от околната среда-общност, регулаторни органи)
 • Интерфейс (както външен, така и вътрешен и включва административния персонал в училището или супервайзорите в училището, които могат да бъдат част от проекта)

Заинтересованите страни могат да бъдат още:

 • Основни заинтересовани страни (необходими заинтересовани страни – директор на училище, родители, деца/юноши, учители)
 • Вторичните заинтересовани страни (общност, спонсори, медии) не са необходими, но тези заинтересовани страни имат властта или влиянието и могат да определят дали програмата ще бъде успешна или не.
 • Заинтересованите лица от трето ниво са тези, които най-малко зависят от програмата, но чиято подкрепа е важна, като представители на правителството.

Анализ на заинтересованите страни:

 • Важна стъпка в гарантирането на устойчивостта на програмата.
 • Може да се определи като инструмент, използван за:
  • Идентификация на заинтересованите страни
  • Анализ на връзката им
  • Очакване на възможни недоразумения
  • Очакване на модалностите на комуникация с всеки от заинтересованите страни

Теоретична основа на анализа на заинтересованите страни

 • За описанието на процесите се използва теория за анализа на заинтересованите страни.
 • Инструменталната теория се използва за установяване на връзки или липса на такива между управлението на заинтересованите страни и постигането на традиционни организационни настройки.
 • Нормативната теория гласи, че анализът на заинтересованите страни трябва да изследва функциите на компанията или институцията и да определи моралните или философските насоки за програмата.

 

Анализът на заинтересованите страни трябва да отчита нуждите на различните заинтересовани страни.
.

Преди да помислите за анализа на заинтересованите страни:

 • Анализът на заинтересованите страни трябва да отчита нуждите на различните заинтересовани страни.
 • Ключът за провеждането на адекватен анализ на заинтересованите страни е силата на всяка една от заинтересованите страни.
 • Друг важен за разбирането аспект на анализа на заинтересованите страни е, че заинтересованите страни не се конкурират помежду си.
 • Интересите на различните заинтересовани страни не винаги са последователни.
 • Заинтересованите страни могат да бъдат възнаградени за подкрепата си по различни начини.
 • Стратегическите решения влияят на различните заинтересовани страни по различни начини.
 • Преди да започнете изпълнението на програмата, трябва: да идентифицирате заинтересованите страни, особено ключовите заинтересовани страни; идентифицирате отношението си към програмата; задайте приоритети на програмата; идентифициране на потенциалните стратегии за въздействие върху заинтересовани страни.