Тема 1 Въведение

При дефинирането на проблемната употреба на тютюн, алкохол и интернет двете най-известни системи за класификация са Диагностичният и статистически наръчник за психични разстройства (DSM-5) на Американската психиатрична асоциация (APA, 2013 г.) и Международната класификация на болестите (ICD-11) на Световната здравна организация (СЗО, 2018 г.)..

ICD се прави от здравна агенция с конституционна мисия за обществено здравеопазване и е мултидисциплинарна и многоезичена, като се отделя специално внимание на първичната медицинска помощ и страните с ниски и средни доходи. От друга страна, DSM се прави от една национална професионална асоциация, обхваща клинична диагноза, свързана с психично разстройство, и е фокусирана главно върху вторичната психиатрична помощ в страните с високи доходи.

Въпреки че има голяма конвергенция (общи черти) между тези две системи за класификация и е възможно да се преобразуват диагнозите на една система в друга, DSM се счита за по-точен и по-надежден в статистически контекст от ICD (Tyrer, 2014)

В този урок ще проучим и сравним дефинициите и признаците на симптоми, свързани с проблемната употреба на тютюн, алкохол и интернет, представени в тези две системи за класификация.