Тема 1 Въведение

  • Комуникацията между родители и учители може да бъде предизвикателство.
  • Родителите и учителите трябва да разберат, че техните роли в развитието на детето са взаимно зависими.
  • Адекватната комуникация между родители и учители може да насърчи развитието на детето/юношата.