Тема 1 Въведение – Видове Превантивни Интервенции

Превантивните интервенции могат да бъдат категоризирани в три групи:

 • Универсална профилактика
 • Селективна превенция
 • Насочваща профилактика

 • Ключова характеристика: Универсалните превантивни интервенции са насочени към цяла група от населението (например всички деца в едно училище или общност, или поне един клас)
 • Тези интервенции имат за цел да намалят разпространението на проблема сред цялото население чрез:
  • намаляване на риска
  • насърчаване на защитните фактори.
 • Универсалните превантивни практики включват:
  • политики
  • училищни програми.
 • Показано е, че най-голям ефект има универсалната превантивна интервенция

 • Селективните превантивни интервенции са насочени към конкретна група от населението, която е идентифицирана като високoрискowa за някои здравословни проблеми (пушене, злоупотреба с алкохол, проблемна употреба на интернет)
 • Важно е да се идентифицират адекватно тези от категорията с висок риск
 • Нисък социално-икономически статус
 • Деца/юноши с предварително установени психични проблеми
 • Деца/юноши, чиито родители имат проблеми с психичното здраве или употреба на вещества.
 • Липса на социални умения
 • Имат ограничен ефект - тъй като не са базирани на населението
 • При селективни превантивни интервенции не оценяваме индивидуалните рискове, а само фактора да бъдем във високорисковата група
 • Те често са по-дълги или по-интензивни от универсалните превантивни програми

 • Насочени към тези, които вече пушат или употребяват алкохол, така че да не развият разстройството, като злоупотреба с алкохол
 • Инфикативните превантивни интервенции са:
  • Много скъпи
  • Използват ресурси,
  • рентабилни (те позволяват на създателите да избегнат развитието на разстройството и неговите последици)

 • Избира се от тези, които правят превантивната стратегия
 • Най-големите ползи са описани за универсалните програми за превенция, тъй като не само тези във високорискови категории развиват някакъв проблем, но често хората (деца/юноши), които могат да се разглеждат като нискорискови, могат да развият проблемно поведение.