Партньори

Партньори

Идрима Ормилия

Фондация „Ормилия“ – Центърът за култулно изследване е основан през 1996 г. под егидата на Свещения манастир на Благовещение, подчинение на манастира Симонос Петра в Света гора. Работи като клон на фондация ОРМИЛИЯ; нестопанска, неправителствена институция, контролирана от Министерствата на развитието, културата, образованието и здравеопазването. Фондация ОРМИЛИЯ, в своите две подразделения, Центърът за диагностика на изкуството и Центърът за социален напредък, медицинска превенция и изследвания, „Панагия Филантропини“, има среден брой над 7000 индивидуални външни потребители годишно, утешаващи и облекчаващи страданието на хората без предпочитание към раса, религия, пол или вяра. Служенето на другите чрез използването на медицинската наука е специална мисия на православното монашество от ранните християнски времена. Тези услуги допринасят за развитието на човешките същества, подкрепяйки нуждаещите се чрез практически дела на любов. Именно в този дух Центърът предоставя висококачествени стандартизирани тестове за рак. Заедно с медицинските услуги се предлагат други услуги като духовна и социална подкрепа, хуманитарна помощ, обществено здравно образование и други дела на любовта за хората в социално изключване и жителите на селските райони на Северна Гърция и извън нея.

Центърът за диагностика на изкуството провежда интердисциплинарни изследвания в широк спектър от приложения в областта на аналитичните изследвания, документирането и опазването на произведения на изкуството и паметници на културното наследство с особен опит във византийската иконография. Той работи чрез постоянно сътрудничество с университетски катедри, многостранно международно сътрудничество с други изследователски инфраструктури и институции и участие в национални и европейски изследователски проекти. Всички известни и публикувани до известна степен научни и приложни трудове са подкрепени от обща визия между гръцко-православното наследство и информационните науки. Двете основни изследователски области на Фондация Ормилия са следните:

  1. Прилагане на превантивна медицина, насърчаване на медицинските изследвания, предоставяне на медицински грижи на пациентите и развитие на социалното благосъстояние, морална, духовна и материална подкрепа на населението, особено на по-младите хора, уязвими групи.
  2. Разработване на усъвършенствани интегрирани аналитични устройства, съчетаващи допълнителни модалности за анализ и системи за вземане на решения, включващи обработка на придобити данни, усъвършенстване на подобрени методологии, базирани на добре установени аналитични техники в природозащитната наука, аналитично физико-химично изследване, подпомагащо развитието и мониторинг на нови стратегии за опазване, разработване на интегрирани системи, софтуер за обработка на изображения и сигнали и прилагане на управление на знанието, базирано на съвременни технологии, за да се даде възможност за универсален достъп до ресурси на културното наследство по отношение на многостепенна, мултимодална информация и мултидисциплинарни научни и документални архиви.

Център за социални иновации ООД

CSI работят професионалисти с над 50 години колективен опит в областта на социалните иновации, предприемачеството, образованието, рационализирането на системи, информационните и комуникационните технологии, глобалните здравни процеси – науки за живота, съдебната реформа, бизнеса, развитието и мотивацията на младежта и пренасочването на ресурсите към целите. Членовете на нашия екип от основатели работиха на три континента и си сътрудничиха с организации и лица от различни страни. Екипът използва техния опит, за да подпомогне идентифицирането на системни проблеми и разработването и прилагането на интелигентни и устойчиви решения на трудни социални проблеми.

Нашият екип се фокусира върху разработването и въвеждането на решения за системни социални, образователни и икономически проблеми. Тези решения се разработват чрез различни нива на взаимодействие със заинтересованите страни. Вярваме, че качеството на живот се подобрява, когато процесът на социална иновация се използва за постигане на социална справедливост, решаване на системни проблеми и разработване на решения, които могат да осигурят възможности за индивидите и организациите.

Институт по превантивна медицина, околна среда и професионално здраве, Prolepsis

IИнститутът по превантивна медицина, околна среда и професионално здраве (Prolepsis), гражданска организация с нестопанска цел, е създадена през 1990 г. в Атина. Със силна вяра, че здравето е основно право, Prolepsis пое водеща роля в областта на общественото здраве, като разработва и прилага инициативи по различни здравни въпроси и в различни сектори (напр. образование, работно място), насочени към широк кръг от аудитории, като деца и юноши, жени, мигранти и възрастни хора, както и различни видове професионални групи, като здравни специалисти, както и политици, други НПО и лица, вземащи решения.

Като координатор или партньор Prolepsis е участвал в приблизително 55 съфинансирани от ЕС и многобройни национални проекти, изпълняващи изследователски, приложни и образователни инициативи, насочени към промоция на здравето и образование на обществеността, промяна на политиката и справяне с неравенствата в здравеопазването.

Екипът се състои от мултидисциплинарни опитни лекари, специалисти по промоция на здравето и комуникация, статистици, психолози, социолози и икономисти, всеки от които изпълнява различни роли в проектите на Института. Освен това Институтът насърчава интердисциплинарното и международно сътрудничество, създавайки мрежи за сътрудничество не само в Гърция, но и в държавите-членки на Европейския съюз, източноевропейските страни и САЩ.

Медицински факултет, Белградски университет

Медицинският факултет на Белградския университет е водещата академична институция в Сърбия за до и следдипломно медицинско обучение. Той стои в челните редици на нашата променяща се здравна система. Днес факултетът привлича около 4000 студенти по медицина, които идват предимно от Сърбия, както и от съседните страни. Белградският университет, основан през 1905 г., е най-старият и най-големият център за висше образование и научни изследвания в региона. Повече от 2000 текущи изследователски проекта показват оживената научна дейност. Медицинският факултет, основан през 1920 г., е най-голямата институция за обучение на лекари в Сърбия, както и в Балканския регион. Факултетът включва около 40 катедри с около 200 преподаватели. Тясната връзка между дипломната и следдипломната работа и изследванията гарантира високи академични стандарти. Основната мисия на Медицинския факултет на Белградския университет е да подготви студентите да практикуват най-високите стандарти на медицината през цялата си кариера. За осъществяване на специфичната образователна дейност и мултидисциплинарни научни изследвания във факултета са създадени центрове за обучение и изследвания по биомедицина, клинична медицина и обществено здраве като юридически лица или организационни звена в рамките на факултета. Няколко катедри на Медицинския факултет имат основна мисия за подобряване и опазване здравето на населението, предотвратяване на здравословни нарушения и подкрепа за предоставяне на ефикасни, висококачествени здравни грижи, с особен акцент върху правата на човека и пациентите в процеса на здравеопазване предоставяне на грижи.

Дългосрочните цели на Медицинския факултет са: обучение на студенти и компетентни професионалисти в областта на здравеопазването, подобряване на знанията в областта на здравните науки, промоция на здравето в сътрудничество със социалната общност, бакалавърско и следдипломно обучение на компетентни изследователи и подобряване на процеса на вземане на решения и формулиране на здравни политики, включително здравно законодателство. Представителите на факултета са членове на множество национални и местни групи, занимаващи се с процедурите за подобряване на здравното законодателство, правата на пациентите и здравните права като цяло.

България Младежка превенция БАЛНЕ

Фондация “БЪЛГАРИЯ МЛАДЕЖКА ПРЕВЕНЦИЯ Балне” е основана през 2001 и е юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Централният офис и основното място на дейност на Фондацията е в България, град София. Целта на BYP /БАЛНЕ/ е да съдейства за създаването на условия за развитие и утвърждаване на духовните ценности, здравеопазването, социалната медицина и социалната комуникация, като същевременно отделя специално внимание на превенцията в борбата с проблемите и зависимостите на младежите. За постигане на целта си Фондацията подпомага:

  1. Провеждането на превантивна дейност в борбата с младежките проблеми и зависимости, като наркомании, алкохолизъм, тютюнопушене, полово предавани болести, както и борбата с рака, заболяванията на сърдечно-съдовата система, СПИН и други в България, Балканския полуостров и Черноморския регион;
  2. Подпомага партньорството в областта на социалната интеграция и личните постижения на младежите;
  3. Съдейства за създаването на условия за опознаване на националните, регионалните и глобалните духовни, социални и икономически процеси;
  4. Формулира и разпространява послания в полза на обществото, за да запази дългосрочното здраве на обществото чрез прилагане на промени в хранителните, хигиенните и поведенческите навици.

Институт за социални науки Иво Пилар

Институтът за социални науки Иво Пилар е обществен изследователски институт, основан в рамките на Загребския университет на 26 ноември 1991 г. с решение на Асамблеята на университета. Неговите области и области на научни изследвания са: а) социални науки (психология, социология, демография, образователни и рехабилитационни науки, политически науки, икономика, информационни и комуникационни науки), б) хуманитарни науки (история, теология, философия, етнология и антропология, религия, филология) и в) интердисциплинарни научни области (когнитивни науки, география, изследване на видовете).

Централният офис на института е в Загреб, но институтът има и 7 регионални центъра (Осиек, Пула, Сплит, Вуковар, Госпич, Дубровник и Вараждин). В института работят около 90 изследователи (60 старши изследователи и 30 изследователи и асистенти в ранен етап).

Институт Иво Пилар е участвал в около 350 изследователски проекта, включително 60 международни проекта. Сред тези международни проекти най-известните проекти включват „CHIEF – Културно наследство и идентичности на бъдещето на Европа“ (H2020), „MyPlace – Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement“ (FP7) и „MyWeb – Измерване на младежкото благополучие“, финансирани от Седмата рамкова програма на Европейския съюз (FP7). Освен това Институтът си сътрудничи с други международни институции, като УНИЦЕФ, фондация ERSTE и фондация Отворено общество. Що се отнася до националните проекти, освен научните проекти на Министерството на науката, институтът си сътрудничи с Хърватската научна фондация, фондация Adris, Хърватската търговска камара, туристическите съвети на различни градове, окръзи и общини, HEP Group (Национална електрическа компания), Heritage Foundation на Хърватия, както и държавни служби и различни асоциации.

От 2000 г. насам в Института се провеждат средно 20-30 изследователски проекта (с приблизително 20 активни COST действия, в които участват нашите изследователи). От основаването си институтът е издал повече от 90 книги. Като част от издателската дейност на института са 143 броя на “Društvena istraživanja” (“Списание за общи социални въпроси”) – интердисциплинарно научно списание от 1992 г. Други научни списания – “Pilar – Journal for Social and Humanistic Studies” както и “Histria Antiqua”, които излизат от 2006 г.

Изследователите участват активно в организирането на национални и международни научни срещи и конференции. От основаването си Институтът е организирал около 50 национални и около 40 международни събития (симпозиуми, конференции и конгреси) и около 120 панелни дискусии и кръгли маси.